Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλμωπίας

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον Δήμαρχο .


1ο :Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

2ο :Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση.

3ο :Ανάκληση Επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών

4ο :Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Τ.Κ.Αρχαγγέλου

5ο :Αναστολή ισχύος της άδειας των πωλητών λαϊκών αγορών, που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές  αγορές  του Δήμου Αλμωπίας, λόγω μη καταβολής ημερήσιου τέλους

6ο :Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

7ο :Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων προς μίσθωση (Π.Δ. 270/81)

8ο :Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων

9ο :Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών

10ο :Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία

11ο Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου

12ο :Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

13ο :Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων – κινηματογράφων και καταστημάτων άνω των 200 καθισμάτων του Δήμου Αλμωπίας.

14ο :Επιτροπή παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 €.15ο :Εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

16ο :Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»

17ο :Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

18ο :Ανασύσταση Επιτροπής Γνωμοδότησης για την χρήση και διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αλμωπίας

19ο :Ορισμός μέλους επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με το αρίθμ. πρωτ. ΔΔΥΚΜ/Φ.80/οικ.388474(3623) έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ

20ο :Έγκριση πρακτικού – ανάδειξη προμηθευτών  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση  σε συνέχεια του άγονου ανοικτού δημοσίου διεθνή διαγωνισμού  προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, της Μαθητικής Εστίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ και της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. για ένα έτος- Επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και έκδοση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

21ο :Μερική παραλαβή του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης των παραγόμενων στερεών αποβλήτων του Δήμου Αλμωπίας : προς ένα Δήμο μηδενικών στερεών αποβλήτων  προς τελική διάθεση» και εισήγηση του επιβλέποντα για μείωση της αμοιβής των αναδόχων

22ο :Έγκριση σχεδίου διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Αλμωπίας.

23ο :Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας περιπτέρου, του αποθανόντος Ελευθεριάδη Θεοχάρη στην σύζυγό του, Ελευθεριάδου Σαϊα.

24ο :Άδεια για λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου κατόπιν αίτησης του κ. Σαμαρά Βασιλείου του Χρήστου


25ο :Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για σταυλικές εγκαταστάσεις , κατόπιν αίτησης του κ. Σαπακόλη Αθανασίου του Περικλή

26ο :Τροποποίηση της αρίθμ. 180/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

27ο :Τροποποίηση της αρίθμ. 138/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

28ο :Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας

29ο :Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αλμωπίας

30ο :Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014

31ο :Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2013, σύμφωνα με την αρίθμ. 26/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73,παρ.2, του Ν.3852/2010)
32ο :Επικαιροποίηση της αρίθμ. 116/2014 απόφασης του Δ.Σ. Αλμωπίας

33ο : Τροποποίηση της αρίθμ. 65/2012 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα :  « ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Δήμου Αλμωπίας σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με σκοπο της Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης 7.«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», ως προς τον ορισμό  εκπροσώπου στο Δ.Σ. της ΑΜΚΕ «ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ» και την εξουσιοδότηση υπογραφών.

34ο :Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για την 28η Οκτωβρίου και 4η Νοεμβρίου 2014-Αναμόρφωση προϋπολογισμού

35ο :Τροποποίηση της αρίθμ. 163/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου