Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Τα ονόματα των προσληφθέντων με 5μηνη απασχόληση στο Δήμο Αλμωπίας

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας, προσλήφθηκαν με 5μηνη απασχόληση από σήμερα 20 Ιουλίου, οκτώ άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.
Δείτε την σχετική απόφαση με τους προσληφθέντες:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. 1812

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. την παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 

2. το άρθρο 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.06.2007 τεύχος Α')

3. την περίπτ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94

4. την με αριθμ. 4.31879/οικ.3.1604 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014) και της 

οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης (Νο 2/ 2015 )

5. τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου 

6. Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, που καταρτίστηκε από τον 

ΟΑΕΔ και μας κοινοποιήθηκε

7. τα υποβληθέντα από τους επιλεγέντες δικαιολογητικά

Την πρόσληψη από 20 Ιουλίου 2015 των κάτωθι:

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Χρονικό 

1 Θεοδωρίδης Χαράλαμπος Θεόδωρος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 20/7/2015-19/12/2015

2 Τσινιάρας Κωνσταντίνος Στυλιανός ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 20/7/2015-19/12/2015

3 Δημητρίου Νικόλαος Δημήτριος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων  20/7/2015-19/12/2015

4 Ελευθεριάδου Ελένη Ηλίας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 20 /12/2015- 19/12/2015

5 Φάφκα Ελπίδα Χρήστου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 20/12/2015- 19/12/2015

6 Κόιου Κυριακή Πέτρου ΤΕ Διοικητικού    20/7/2015-19/12/2015

7 Δεμεσώρης Χρήστος Γεωργίου ΔΕ Υδραυλικών 20/7/2015-19/12/2015

8 Ορλης Αθανάσιος Ιωάννης ΔΕ Υδραυλικών 20/7/2015-19/12/2015

Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων 
θα καλυφθούν από τον ΟΑΕΔ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου