Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

Πρόγραμμα βοήθειας προς τους απόρους Δήμου Σκύδρας.


Επιστολή της Δημάρχου Σκύδρας προς τον Αν. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την απορρόφηση του επιτραπέζιου ροδάκινου.
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα : “ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD) και συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
Όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια που αφορούν στο οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014):

* μεμονωμένο άτομο: 3.000 ευρώ
* ζευγάρι : 4.500 ευρώ
* προσαυξανόμενο κατά 1.500 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας
* στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
* η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ άτομο , προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ
* το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή / και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. κωδικούς πρόσβασης του TAXISNET
2. ΑΜΚΑ αιτούντος
3. ΑΦΜ & ΑΜΚΑ μελών (συζύγου, τέκνων εφόσον διαθέτουν)
4. Δελτίο Ταυτότητας αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων εφόσον διαθέτουν)
5. Στοιχεία : Εισοδήματος (τελευταίο Ε1 & εκκαθαριστικό)και καταθέσεων κλπ
6. Δήλωση ΕΝΦΙΑ
Τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής αίτησης:
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά ιδιωτικά στην ιστοσελίδα: https://www.idika.org.gr/teba ή μέσω των ΚΕΠ που ο Δήμος Σκύδρας έχει ενισχύσει με προσωπικό για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, και ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του Ν1599/1986, μέχρι την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου