Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ο Δήμος Αλμωπίας στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής πρόκειται να λειτουργήσει το πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα είναι οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αλμωπίας.
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι το εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία , προβλήματα υγείας και αναπηρίες, όπως επίσης και η έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού, για περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου κριθεί απαραίτητο.
Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής :
α) για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3000,00 €,
β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 1000,00 € για τα προστατευόμενα μέλη, σύζυγο ή τέκνα.
γ) για Άτομα με Ειδικές ανάγκες, ή με αναπηρία 67% και άνω το ποσό να μην υπερβαίνει τις 7000,00 €. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι ενοικιαστές τότε θα αφαιρείται από το εισόδημά τους το ποσό που καταβάλουν ως ενοίκιο της κατοικίας τους. Όποιος, άτομο ή οικογένεια είναι δικαιούχος σε άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό (επισιτιστική βοήθεια απόρων, κάρτα σίτισης κ.λ.π) δεν δύναται να είναι ωφελούμενος από το Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου μας. Μετά τη λήξη του παραπάνω προγράμματος θα μπορεί δυνητικά να συμμετέχει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Περιουσιακά: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτερο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
Κατηγορίες ωφελούμενων
Με βάση τα παραπάνω οικονομικά κριτήρια οι δικαιούχοι θα χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:
1. Μοναχικά άτομα
2. Ζευγάρια (δύο άτομα που διαμένουν μαζί)
3. Οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά
4. Οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά
5. Οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω
6. Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά
7. Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά
8. Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω
9. Τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί
Τα παιδιά σε μία οικογένεια μπορεί να είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή προστατευόμενα λόγω αναπηρίας.
Διαδικασία – Δικαιολογητικά εγγραφής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με την επανεξέταση των καταστάσεων, όπως ανωτέρω περιγράφεται, θα απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο
4. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.
6. Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα αφαιρείται από το εισόδημα τους το ποσό που καταβάλουν ως ενοίκιο κύριας κατοικίας, εφόσον υπάρχει.
7. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
8. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον είναι εφόρου ζωής και έχει εκδοθεί πριν την έναρξή λειτουργίας των ΚΕΠΑ εάν πρόκειται για Άτομα με Αναπηρία.
9. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
10. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).
11. Βιβλιάριο απορίας , θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού, εφόσον υπάρχει.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα, θα παραδίδεται σε αυτούς κάρτα δικαιούχου με την οποία θα εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η κάρτα εκτός από πρόσβαση στα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξασφαλίζει και την ανωνυμία των δικαιούχων. Για το σκοπό αυτό θα αναγράφετε ο κωδικός αριθμός του δικαιούχου που θα αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό αρχείο που θα τηρεί το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού με τα στοιχεία του δικαιούχου και του εκπρόσωπού του (εφόσον υπάρχει). Η διάρκεια ισχύος της θα είναι 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης μετά από την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών
Για τους δικαιούχους που δεν είναι σε θέση να παραβρίσκονται οι ίδιοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων ιδιαίτερων προβλημάτων, τα προϊόντα θα παραδίνονται στον ορισμένο από αυτούς εκπρόσωπό τους ή ο Δήμος Αλμωπίας θα αναλαμβάνει τη μεταφορά των προϊόντων στο σπίτι τους μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ή άλλου ανάλογου προγράμματος.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Κοινωνικής προστασίας του Δήμου Αλμωπίας, από την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 έως την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016.
Υποχρεώσεις δικαιούχων
* Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, αλλιώς θα εξαιρούνται αμέσως από το πρόγραμμα
* Οι δικαιούχοι οφείλουν να ενημερώνουν το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για την απώλεια της κάρτας που τους έχει χορηγηθεί.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου