Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 Ο πίνακας με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αλμωπίας.

Για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα διατεθούν στο Δήμο Αλμωπίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
* Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
* Τις διατάξεις του άρθρου 22 (Υπαίθριο Πλανόδιο και Στάσιμο Εμπόριο) του ν. 4264/2014 όπως ισχύει.
* Την υπ΄αριθμ. 48/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας “Πρόταση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου”.
* Την υπ΄αριθμ. 47/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας “Τροποποίηση της αριθμ. 219Α/2011 απόφασης ΔΣ περί «Επιβολής ενιαίου συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, υπέρ Δήμου Αλμωπίας».
* Την αριθμ. πρωτ. 400815/2387/2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πέλλας με θέμα “Χορήγηση Επαγγελματικών Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας σύμφωνα με τον ν. 4264/2014” με την οποία καθορίσθηκε ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών όσο αφορά το Δήμο Αλμωπίας, συνολικά σε τέσσερις (4) άδειες καθώς και το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους γι αυτές.
* Την υπ΄ αρίθμ. 284/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αλμωπίας.
Η κατανομή κατά κατηγορία αδειών και θέση είναι η κάτωθι:
Μία (1) άδεια για καντίνα σε συγκεκριμένο χώρο μη σταθερά συνδεμένη με το έδαφος, στην Αριδαία στο στενό δίπλα στο Ξενιτίδειο, με την πρόσοψη του οχήματος στην Λεωφόρο Ανοίξεως, ανάλογων διαστάσεων του οχήματος.
Μια (1) άδεια για καντίνα σε συγκεκριμένο χώρο μη σταθερά συνδεμένη με το έδαφος, στην Άψαλο μετά τον φωτεινό σηματοδότη στο τέλος της Τοπικής Κοινότητας, ανάλογων διαστάσεων του οχήματος.
Μία (1) άδεια για στάσιμο μικροπωλητή τροφίμων ή ποτών απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς στον χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως αναψυκτήριο, διαστάσεις θέσεως 4,00μ χ 1,00μ.
Μία (1) άδεια για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης, στην Κεντρική Πλατεία της Τ.Κ. Όρμας διαστάσεις θέσεως 3,00μ χ 1,00μ.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάσει κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και σε τυφλούς,
β) μέχρι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82),
δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%), σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλλει αίτηση η οποία συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για την συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Α΄ ΦΑΣΗ
Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον Δήμο Αλμωπίας, αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος (χορηγείται από την υπηρεσία).
Εκτός από την ανωτέρω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει:
1) πιστοποιητικό ανεργίας
2) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3) πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία με το οποίο αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και τυφλοί
β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα
γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
δ) γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
ε) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
στ) Έλληνες POMΑ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. βεβαίωση εγγραφής από το δημοτολόγιο που έχουν εγγραφεί
ζ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
4) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Β΄ ΦΑΣΗ
Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων και την έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών (από την ημερομηνία της απόφασης) στην οποία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν για την χορήγηση της οριστικής άδειας να καταθέσουν εκ νέου στον Δήμο:
α) βεβαίωση της οικίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄47) και 1642/1986 (Α΄125),
β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ΄ αυτόν,
γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου
ε) την άδεια κυκλοφορίας
στ) την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας
ζ) πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών
η) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
θ) πριν την έκδοση της άδειας ο ενδιαφερόμενος καταβάλει τα αναλογούντα τέλη (αριθ. 47/2015 απόφαση Δ.Σ. Αλμωπίας) και εκδίδεται η σχετική δημοτική ενημερότητα.
Επιπλέον δικαιολογητικά:
Άδειες για καντίνες
α) Ειδικά για την λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή βεβαίωση της Δ/νσης Συγκοινωνιών στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός εγκρίσεως του τύπου, εφόσον πρόκειται για ρυμουλκούμενο όχημα
γ) Βεβαίωση καταλληλότητας για το όχημα από την υγειονομική υπηρεσία
δ) Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, του αποσπάσματος του ποινικού του μητρώου (για τους ενδιαφερόμενους που προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά)
Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ή συμπλήρωσης τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη υποβολής των αιτήσεων.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού και από τον/την σύζυγο, από αδυναμία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας. Με την υποβολή στον φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο.
Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου πωλητή για λόγους μητρότητας ή πατρότητας μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού. Και από τον/ την σύζυγο, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί προστασίας της μητρότητας και πατρότητας διατάξεις.
Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας, με σφραγίδα του φορέα που εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια.
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής.
γ) Το βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.
δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κτλ).
ε) Το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.
Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρηση των όρων χρήσης της άδειας.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, αυτές αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να επιλεγούν όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, στην συνέχεια συντάσσεται ονομαστική κατάσταση και αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, για επιλογή των τελικών δικαιούχων με δημόσια κλήρωση (εφόσον απαιτείται).
Κατόπιν, οι τελικοί δικαιούχοι ειδοποιούνται προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την έκδοση της άδειας (Β΄ φάση), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών.
Η χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου προϋποθέτει την ταυτόχρονη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, με την καταβολή του αναλογούντος τέλους εκ μέρους του ενδιαφερόμενου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ
Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για τον σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας, προς την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε:
α) Φορολογική ενημερότητα
β) Ασφαλιστική ενημερότητα
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
δ) Αποδεικτικό καταβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων
Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4264/2014.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΔΕΙΩΝ
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.
Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
ΟΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις – σημεία που έχουν καθορισθεί και οριοθετηθεί από τον δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Α΄ΦΑΣΗΣ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (κτίριο πρώην Δημαρχείο Εξαπλατάνου) καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας από 04/03/2016 εως 25/03/2016.
Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αλμωπίας στο τηλέφωνο 2384350325 (κα. Ελπασίδου Γεωργία).
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα διαύγεια), στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας, στα Τοπικά Ηλεκτρονικά Μέσα και θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αριδαίας και του καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου του Δήμου Αλμωπίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου