Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
            Σας καλούμε να έρθετε στις 11 Mαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση των με αριθ. 741 και 742/2015 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 3ο  

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας στις  18/3/2016 με αριθμό κλήσης 216 και  αρ.πινακίου 8.

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Υπ. Αποφ. 11389/93 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια   υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ.σώματα κλπ)   προϋπολογισμού δαπάνης 29.999,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 02.20.6662.0001  του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο 

Λήψη σχετικής απόφασης για εκτέλεση επείγουσας πρόσθετης εργασίας για το έργο : ¨Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού¨.
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
 
 
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου