Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου της 16ης Οκτωβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 20.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ακύρωση έγκρισης και οριστικής παραλαβής τεχνικής περιγραφής (προϋπολογισμός, αναλυτικό τιμολόγιο, αναλυτική περιγραφή, συνοπτικός προϋπολογισμός) για την προμήθεια και εγκατάσταση Πεδίου Μέσης Τάσης και για την προμήθεια, εγκατάσταση Πεδίου Χαμηλής Τάσης & θέση σε λειτουργία του έργου Μ.Υ.Η.Σ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ 0,130 ΜW
2. Απόφαση έγκρισης μετακίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου για εκπροσώπηση επιχείρησης στη Γενική Συνέλευση της ΕΗΤΤΑ στο Salsomaggiore της Ιταλίας
3. Ακύρωση έγκρισης διενέργειας προμήθειας λόγω νέου Ν. 4412/2016
4. Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016
5. Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο Ν.2190/94
6. Διάφορα άλλα θέματα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου