Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 9 Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ π. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Παραλαβή μελετών στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με την ΕΦΑ Πέλλας για την εκτέλεση του έργου “Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής” της πράξης “Living History – Living Nature II” (Lhi-Lna II).
Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω στο ότι, η παραλαβή των μελετών που υποβλήθηκαν από την ΕΦΑ Πέλλας στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου «Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής» της πράξης “Living History- Living Nature II” (Lhi-Lna II), θα πρέπει να γίνει από την Ο.Ε. άμεσα λόγω του ότι η Πράξη LhiLna II ολοκληρώνεται στο σύνολό της έως τις 20 Νοεμβρίου 2016 (σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 138/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). Συνεπώς θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες μεταξύ Δήμου Αλμωπίας και Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας έως την λήξη της Πράξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου