Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑποτέλεσμα εικόνας για ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣΣας καλούμε να έρθετε στις 16 Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 (1:00 μ. μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
2 14η Γενική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2016.
3 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας – Αποδοχή χρηματοδότησης.
4 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τροποποίηση της αριθμ. 253/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την επιβολή Δημοτικών Τελών.
5 Τροποποίηση της με αρ. 93/2015 απόφασης Ο.Ε. με θέμα "Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών, Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών και Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών" για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ"
6 ΄Εγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Συντήρηση
και επισκευή της στέγης του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας”.
7 ΄Ασκηση Δικαστικής Προσφυγής κατά της αριθμ. 1256/17-10-2016 Απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
8 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση σε έφεση κατά του Δήμου, με αριθμό 465/2015, η οποία εκδικάζεται στο εφετείο Θεσσαλονίκης, στις 21/11/2016, στο Δ΄ τμήμα του δικαστηρίου.
9 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την με αριθμ. πρωτ. 29411/3-11-2016 αγωγή, που εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.
10 ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Ριζοχωρίου.
11 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Φιλώτειας.
12 Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 1ου μειοδότη του υποέργου 3 «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» -Πρόσκληση μειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης.
13 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τροποποίηση της αριθμ. 238/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων υπέρ Δήμου Αλμωπίας.
Εσωτερική Διανομή: - Πρωτόκολλο - αρχείο -Τμήμα Υποστήριξης Πολ.Οργάνων -Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών -Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών -Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Γραφείο Δημάρχου -κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου