Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας
Για την Δευτέρα Δευτέρα και ώρα  14:30   (2:30  μ.μ.), είναι προγραμματισμένη η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    

                                             ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1.                            Τροποποίηση της αριθ.89/2018 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στην 5η Γενική αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018, ως προς τον ΚΑ 25.7312.0098
2.                            Εισήγηση για την  6η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018.
3.                            Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.
4.                            «Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού μειοδότη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ”
5.                            Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Ξενιτιδείου Πνευματικού Κέντρου»
6.                            Εκμίσθωση αγροτεμαχίου Τ.Κ. ΟΡΜΑΣ (πρώην σχολική περιουσία)
7.                            « Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά)   για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2018 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)»
8.                            Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου “Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του Δασικού οδικού δικτύου Λυκοστόμου''
9.                            «Λήψη ή μη λήψη απόφασης αναφορικά με την ΕΦΕΣΗ του Δήμου Αλμωπίας κατά της 126/2014 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας»
10.                          «Αποστολή της αριθμ. 01/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής  του Δήμου Αλμωπίας, με θέμα: «Κατάρτιση και Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή  για το Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2018»
11.                          Καθορισμός όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ''
12.                          Παράταση έργου “ Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού
13.                          Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση και επισκευή στέγης του Δ.Σ. Ξιφιανής"
14.                          Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου "συντήρηση οδικού δικτύου δήμου Αλμωπίας"

Μελη είναι

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
       Δήμου Αλμωπίας
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1. Αβραμίκας Στέφανος του Χρήστου
2. Κετικίδης  Ιωάννης του Παντελή
3. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος του Δημητρίου
4. Βέσκος Δημήτριος του Χρήστου
5. Πασόης Δημήτριος του Ιωάννου
6. Καλδερεμτζή Δέσποινα του Θεοδώρου,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου