Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Οι Προσλήψεις στα Λουτρά Λουτρακίου Α.Ε.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΖΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ 39/16-05-2018 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. Έχοντας υπ’ όψη: 1. Την απόφαση αριθ. 10/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του καταστατικού της εταιρίας, την αριθ. 31/2014 απόφ. Δ.Σ. και του άρθρου 266 παρ. 4 σε συνδυασμό
με το άρθρο 257 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.) 3. το άρθρο 206 του ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4325/2015 4. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 5. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2018 της Επιχείρησης 6. τις ανάγκες της επιχείρησης 7. την με αριθ. Πρωτ. 2931/26.02.2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης – Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Νομ. Προσώπων περί ελέγχου νομιμότητας της αριθ. 10/2018 Απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών 8. την με αριθ. πρωτ. 307/13-03-2018 ανακοίνωση της επιχείρησης 9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την πρόσληψη των κάτωθι: α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα –παρεχόμενες εργασίες Χρονικό διάστημα απασχόλησης
1. ΜΠΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 16/05/2018- 15/07/2018 
2. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 16/05/2018- 15/07/2018
3. ΦΑΦΚΑ ΤΡΑΪΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 16/05/2018- 15/07/2018 
4. ΤΟΥΜΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 16/05/2018- 15/07/2018 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου