Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Επιλύονται τα γραφειοκρατικά προβλήματα που προέκυψαν μετά από επίμονη προσπάθεια του βουλευτή, της ΟΠ, της Διεπαγγελματικής Πυρηνοκάρπων και του ΣΕΑΣ

Φωτογραφία του Γιάννης Σηφάκης.Γιάννης Σηφάκης : Την Δευτέρα συνάντηση του βουλευτή με ΓΓ Υπουργείου και πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ για την τελική έγκριση της πληρωμής της επισιτιστικής της ΟΠ Φλαμουριάς – Το Υπουργείο εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για την επίλυση του θέματοςΕπιλύονται τα γραφειοκρατικά προβλήματα που προέκυψαν μετά από επίμονη προσπάθεια του βουλευτή, της ΟΠ, της Διεπαγγελματικής Πυρηνοκάρπων και του ΣΕΑΣΕξασφαλίστηκε διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που εστάλη προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να επιλυθεί γραφειοκρατικό πρόβλημα προκειμένου να πληρωθούν 200 περίπου αγρότες της Πέλλας που εντάχθηκαν το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας στα ροδάκινα μέσω της ΟΠ Φλαμουριάς.Πολλοί εξ αυτών είχαν πάρει ποσότητες ως μεμονωμένοι και επέλεξαν για λόγους λειτουργικούς να περάσουν τις ποσότητες τους μέσω της ΟΠ Φλαμουριάς. Αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα στην αποπληρωμή τους.Ο Γιάννης Σηφάκης σε συνεχείς συναντήσεις στο Υπουργείο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιμένει ( μαζί με την ΟΠ Φλαμουριάς και τους μεμονωμένους αγρότες που έκαναν επισιτιστική μέσω της ΟΠ Φλαμουριάς) ότι πρέπει να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια άμεσα και να πληρωθούν οι αγρότες που αξιοποίησαν το πρόγραμμα. Ακόμη επέμεινε στην έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που έγινε.Μετά την έκδοση από το Υπουργείο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ της διευκρινιστικής εγκυκλίου θα εγκριθεί στις αρχές της επόμενης βδομάδας η πληρωμή της ΟΠ Φλαμουριάς, η οποία θα πληρώσει με την σειρά της τους αγρότες. Επισυνάπτεται η διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς τον ΟΠEKEΠΕ :Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & ΤροφίμωνΓραφείο Γενικού ΓραμματέαΘΕΜΑ: «Χρηματοδοτική ενίσχυση για αποσύρσεις σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών, κατ’ εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων»Τη χρηματοδοτική ενίσχυση για αποσύρσεις σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών ρυθμίζει το άρθρο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165. Στην παρ.2 του άρθρου 6 του ανωτέρω Κανονισμού προβλέπεται ότι «2. Οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών συνάπτουν σύμβαση με οργάνωση παραγωγών για το σύνολο της ποσότητας των προϊόντων που πρόκειται να παραδοθεί. Οι οργανώσεις παραγωγών αποδέχονται όλα τα εύλογα αιτήματα παραγωγών που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών. Οι ποσότητες που παραδίδονται από παραγωγούς που δεν είναι μέλη συνάδουν με τις περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση.». Συνεπώς, η δυνατότητα των παραγωγών που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών να συνάπτουν σύμβαση με οργάνωση παραγωγών για το σύνολο της ποσότητας των προϊόντων που πρόκειται να παραδοθεί, προβλέπεται απευθείας στον Κανονισμό 2017/1165, ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη και δεν εξαρτάται από τη θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων του εθνικού δικαίου. Όπως αναφέρεται στο προοίμιο του Κανονισμού «Οι οργανώσεις παραγωγών, βασικοί παράγοντες του τομέα των φρούτων, είναι οι πλέον κατάλληλες οντότητες για να εγγυηθούν την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για αποσύρσεις από την αγορά στους παραγωγούς που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών.»Με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 2339/77269/14-07-2017 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων» δόθηκε περαιτέρω η δυνατότητα στους μεμονωμένους παραγωγούς να προβούν απευθείας σε κοινοποίηση της ποσότητας που πρόκειται να παραδοθεί, στην αρμόδια αρχή, αντί να υπογράψουν την ανωτέρω σύμβαση με τις οργανώσεις παραγωγών, κατ΄ εφαρμογή της παρ 3 του αρ 6 του ανωτέρω Κανονισμού, στην οποία προβλέπεται ότι «Για δεόντως τεκμηριωμένους λόγους, όπως είναι ο περιορισμένος βαθμός οργάνωσης των παραγωγών στο οικείο κράτος μέλος, και κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν σε παραγωγό που δεν είναι μέλος αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών να προβεί σε κοινοποίηση της ποσότητας που πρόκειται να παραδοθεί, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, αντί να υπογράψει τη σύμβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Για την κοινοποίηση αυτή, το άρθρο 78 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών. Οι ποσότητες που παραδίδονται από παραγωγούς που δεν είναι μέλη συνάδουν με τις περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση». Η ανωτέρω ΚΥΑ, συνεπώς, προέβλεψε την πρόσθετη αυτή δυνατότητα για τους μεμονωμένους παραγωγούς, χωρίς να αναιρείται η δυνατότητα των παραγωγών μη μελών οργανώσεων να συνάπτουν συμβάσεις με τις οργανώσεις παραγωγών, δυνατότητα που τους παρέχεται απευθείας από τον Κανονισμό. Οι δύο δυνατότητες των μεμονωμένων παραγωγών συνάγονται και από τη διατύπωση του άρθρου 10 παρ.2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 «2. Οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών και δεν έχουν υπογράψει σύμβαση με αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών υποβάλλουν οι ίδιοι, έως τις 31 Ιουλίου 2018, αίτηση στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής που αναφέρεται στα άρθρα 6 και 8.».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου