Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Οι προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Αλμωπίας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΕΥΑ ΑλμωπίαςΑριδαία 11-5-2018 Αριθ. Πρωτ. 2070 Αριθµ.Απόφασης 37/2018 ∆/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες ℡ Fax e-mail : : : : : : Πλ. Αγγελή Γάτσου 584 00 ΑΡΙ∆ΑΙΑ Παναγιωτελίδης Αν. 2384024590 2384024999 deyaarid@otenet.gr ΘΕΜΑ «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα»
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄, 7-6-10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – πρόγραµµα «Καλλικράτης». 3. Την υπ΄ αριθµ. 20214/16-06-2017 (Α∆Α:7Θ99465ΧΘ7-254) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία εγκρίθηκε για τη ∆.Ε.Υ.Α. Αλµωπίας η πρόσληψη προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το αριθµ. 18239/20-06-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα». 4.Το αριθ.6384/16-05-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, µε την οποία εγκρίθηκε η αρ. 9/03-05-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 5.Την αρ.πρωτ. 200/25-01-2018 Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ∆.Ε.Υ.Α Αλµωπίας για την υποβολή αιτήσεων, η οποία εγκρίθηκε µε την αρ. 2029/25-01-2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ-Αποκεντρωµένο Τµήµα Θεσσαλονίκης 6.Τους αναµορφωµένους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Προσλαµβάνουµε για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έκτακτο προσωπικό, κατά τη σειρά των αντιστοίχων πινάκων επιλογής και κατάταξης, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας απασχόλησης οκτώ [8] µηνών, από 14-5-2018 έως 13-1-2018: ∆ύο [2] ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων ∆ύο [2] ΥΕ Υδροµετρητών και διαπιστώνουµε Ότι οι κατωτέρω υπάλληλοι της ∆.Ε.Υ.Α. Αλµωπίας µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου κατατάσσονται από (ηµεροµηνία πρόσληψης) 14-5-2018 µε τον αναγραφόµενο για τον καθένα χρόνο υπηρεσίας στα µισθολογικά κλιµάκια, ως ακολούθως: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Μισθολογικό Κλιµάκιο 1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ Εργάτης γενικών Καθηκόντων 1 ο 2 ΜΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ Εργάτης γενικών Καθηκόντων 1 ο 3 ΝΕΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ Υδροµετρητής 1 ο 4 ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ Υδροµετρητής 1 ο Οι προσληφθέντες απολύονται όταν: -Ανασταλεί ή διακοπεί η εκτέλεση των εργασιών από έλλειψη πιστώσεων ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. -Λόγω ακαταλληλότητας ή ανεπάρκειας ή µη αποδοτικότητας των προσλαµβανοµένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. -Αν οι προσληφθέντες αποχωρήσουν ή αποµακρυνθούν πριν την λήξη της συµβάσεώς τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στους πίνακες της οικείου ειδικότητας και κατηγορίας κατά την σειρά κατάταξής τους. Οι προσληφθέντες θα εκτελούν συνεχή ή διακεκοµµένη εργασία, ανάλογα µε τις ανάγκες τους ∆.Ε.Υ.Α.- Αλµωπίας Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου