Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβουλιο Αλμωπίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00΄ (8.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
: -1- ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο 1 ο 9η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2 ο Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού. 3 ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016 4 ο Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 δεκτικού Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 5 ο Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Νομικών Προσώπων που έχουν εξοφληθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας με τους αποδιδόμενους υπέρ αυτών πόρους. 6 ο Προσφυγή και έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης - απευθείας ανάθεσης, για τη σύναψη σύμβασης για την εργασία “Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Αλμωπίας “ χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. 7 ο Τροποποίηση της με αριθ. 88/2015 απόφασης Δ.Σ. Αλμωπίας περί “παραχώρησης χρήσης χώρων του δημοτικού σχολείου Χρυσής στο σύλλογο Χρυσής “ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ”” 8 ο α)Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Αναβάθμιση και εξοπλισμός πρώην σχολικού χώρου ΤΚ Χρυσής για να λειτουργήσει ως Μουσείο Α΄Παγκοσμίου Πολέμου & λοιπές συμπληρωματικές ενέργειες” στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 στη Δράση 19.2.4: ”Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές”. Υπόδραση 19.2.4.5.: “Στήριξη για μελέτες υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.” β) Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις περαιτέρω ενέργειες. 9 ο Α)Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Άνω Γαρεφείου Δήμου Αλμωπίας” στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 στη Δράση 19.2.5:Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα”. Υποδράση 19.2.5.1 :”Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις” Β)Επικαιροποίηση της “Έγκρισης της μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού” σύμφωνα με τα δεδομένα της Πρόσκλησης. Γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις περαιτέρω ενέργειες. Δ)Επικαιροποίηση της ένταξης της προτεινόμενης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλμωπίας 2016-2019” -2- 10 ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού", προϋπολογισμού 5.525.148,30 € ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αναδόχου ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 11 ο Έγκριση 2ου ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου: "Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αλμωπίας" 12 ο Έγκριση της μελέτης “Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της Άρδευσης Τ.Κ.Φούστανης” 13 ο Τήρηση των όρων της παραχώρησης του ακινήτου Α.Β.Κ. 6968 της Τ.Κ. Αρχαγγέλου 14 ο Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου εντός οικισμού Σαρακηνών στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό. 15 ο Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου εντός οικισμού Όρμας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό. 16 ο Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου εντός οικισμού Νεοχωρίου στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό. 17 ο Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου εντός οικισμού Ίδας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό. 18 ο Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου εντός οικισμού Υδραίας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό. 19 ο Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου εντός οικισμού Μεγαπλατάνου στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό. 20 ο Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας 21 ο Αντικατάσταση υδρονομέα στην Τ.Κ. Θηριόπετρας λόγω παραίτησης. 22 ο 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α έτους 2018 
23 ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (αριθ. 14.461/16-7-2018 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης) 24 ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ή μη άδειας πωλητή πλανόδιου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. 14.465/16-7-2018 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης) 25 ο Κατάργηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών (αριθ. 14.460/16-7- 2018 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης) 26 ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. 14.462/16-7-2018 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης) 27 ο Λήψη απόφασης για την έγκριση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 28 ο Ονοματοδοσία της αθλητικής εγκατάστασης ποδοσφαίρου (Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σαρακηνών) σε γήπεδο ποδοσφαίρου “Τζιούτζης Ευάγγελος” 29 ο Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας έτους 2017 (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου