Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018Αποτέλεσμα εικόνας για Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, στις 12.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Θέμα 1οΕπικύρωση πρακτικών 12ης/02-07-2018, 13ης/23-07-2018, 14ης/27-08-2018, 15ης/17-09-2018 και 16ης/05-10-2018 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο: Έγκριση  14ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ για τη διοικητική, οικονομική και επιστημονική υποστήριξη της Π.Κ.Μ. στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα- AgroFood Innovation Clusters» - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:Agrolabs”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 ”.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 5οΈγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμό 210/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΙΗΩ7ΛΛ-ΦΡΣ) που αφορά θεσπισμένα πάγια χορηγήματα  καθαριότητας υπηρεσιών Π.Ε. Πέλλας εντός και εκτός Διοικητηρίου και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στον νομό Πέλλας των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -Π.Ε. Πέλλας  για το έτος 2018
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 6ο: Κατανομή εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στα πλαίσια προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης M.E. Θεσσαλονίκης

Θέμα 7ο: Έγκριση για τη υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τοπικών αρχών πέντε Νομών της Ρουμανίας με σκοπό την ενδυνάμωση της φιλίας και της συνεργασίας τους
Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού-Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 8οΈγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην κτιριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης» του έργου «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητάς του», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 9ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, υδατορεμάτων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 10ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, επαγγελματικού εργαστηρίου (χαμηλής όχλησης) επισκευής ηλεκτρικών συσκευών - φωτιστικών, ιδιοκτησίας «Αφοι ΚΑΣΑΠΗ Ο.Ε», σε εκτός σχεδίου οικόπεδο στη Νικήτη του Δήμου Σιθωνάις της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 11ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του υποέργου «Συντήρηση παράκτιου ανάχωματος Αλιάκμονα-Λουδία-Αξιού-Καλοχωρίου για το έτος 2018», του έργου «Ετήσια συντήρηση παράκτιου αναχώματος Αλιάκμονα-Λουδία-Αξιού-Καλοχωρίου», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 12ο: Έγκριση για τη διάθεση ποσού 220.000,00 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έτους 2017, για την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων που αφορά στην κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 13ο: Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης) με τίτλο «Έλεγχος εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ», στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 «Κωδικός Πρόσκλησης 080.6b»
Εισηγήτρια: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 14οΑποδοχή της έκθεσης εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΝΕΠΟΣ)» και απαλλαγή των ορισθέντων εκκαθαριστών με την υπ΄αριθ.156/26-4-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 15οΈγκριση επικαιροποίησης της έκθεσης εκκαθάρισης και καταβολή αμοιβής στους εκκαθαριστές της αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης με την επωνυμία «Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και Πολιτικής Προστασίας Ν. Σερρών».
ΕισηγητήςΙωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 16οΈγκριση για την ανανέωση άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη
ΕισηγητήςΙωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 17οΈγκριση σύναψης πολυετούς προγραμματικής σύμβασης 2018-2020 μεταξύ Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας – Δήμου Βέροιας – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην  Επιτροπή Παρακολούθησής της.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 18οΕπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 19οΕπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 20οΕπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 21ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου