Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018


Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ


Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου πλατείας Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατασκευή πεζοδρομίων οδού Ικονίου» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου εντός οικισμού Κερασιάς» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαιολιπαντικών (οχημάτων – μηχανημάτων) για τις ανάγκες του Δήμου από τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Έδεσσας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Οδοστρωμάτων Εσωτερικής Οδοποιίας ΧΥΤΑ και ΣΜΑ και Εσωτερικών Υποδομών» και ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας – Ταμειακής Υπηρεσίας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
8. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας – Τμήματος εσόδων & περιουσίας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
9. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης λογαριασμών της Τράπεζας της Ελλάδος (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
10. Τροποποίηση της αριθμ. 64/1991 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός των χώρων πεζοδρομίων των οποίων θα επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης τους» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11. Συμπλήρωση της αριθμ. 211/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αναπροσαρμογή ή μη των τελών πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. για κάθε περίπτωση» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
12. Συμπλήρωση της αριθμ. 84/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μείωση δημοτικών τελών για τις τρίτεκνες οικογένειες» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
13. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών πρασίνου και κυνοκομείου (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
17. Προσδιορισμός του ακριβούς χώρου δραστηριοποίησης των πωλητών στη λαϊκή αγορά της Έδεσσας – Ρύθμιση για τα ειδικώς διασκευασμένα οχήματα(Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
18. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Παροχή γευμάτων σε άπορους κατοίκους της Έδεσσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
19. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη για τον Περιορισμό Φαινομένων Κοινωνικού Αποκλεισμού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
20. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
21. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» και ορισμός ομάδας έργου υλοποίησης της πράξης (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
22. Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» και έγκριση υπογραφής του από τον Δήμαρχο(Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
23. Έγκριση Τεχνικών Εκθέσεων της προτεινόμενης Πράξης με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
24. Έγκριση κάλυψης από πόρους του Δήμου του επιπλέον κόστους της Πράξης «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» που προτείνεται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 098 (Α/Α ΟΠΣ 2658) του ΕΠΑνΕΚ και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
25. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση του Εφορευτικού Συμβουλίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
26. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-20 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
27. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής εκκαθάρισης παλαιών αρχείων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
28. Ανάκληση της αριθμ. 295/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
29. Κάλυψη εξόδων συντήρησης και ευπρεπισμού του μνήματος της επίτιμης δημότισσας Ευθυμίας Γουναρά – Βυρώζη (Εισηγητής: Δήμαρχος).
30. Έγκριση της αριθμ. 76/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
31. Έγκριση της αριθμ. 77/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Κατάρτιση και Ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
32. Έγκριση της αριθμ. 78/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Κατάρτιση και Ψήφιση Στοχοθεσίας έτους 2019» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
33. Έγκριση της αριθμ. 80/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
34. Έγκριση της αριθμ. 49/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Έγκριση απογραφής έναρξης και ισολογισμού 2014 και έκθεση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ»).


Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στους εισηγητές των θεμάτων.
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου