Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Αποτέλεσμα εικόνας για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑλμωπίαςΣας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο 1 ο 13η Γενική Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2 ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019 (Απόφαση 2/2018 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας) 3 ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και η εγγραφή του τίτλου “Αισθητική Αναβάθμιση της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας” στο ΤΠ 2018 και στον προϋπολογισμό 2018 του Δήμου Αλμωπίας 4 ο Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους 5 ο Καθορισμός κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 δεκτικού Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. 6 ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016 7 ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 46.267,63€ για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής και εγγραφή των ΚΑ στον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων έτους 2018 του Δήμου Αλμωπίας. 8 ο Έγκριση Δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Αριδαίας” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 “Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης” του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08- 08-2016) 9 ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” για το έτος 2018 και η εγγραφή του τίτλου “Αναβάθμιση Πεζοδρομίων στην Πόλη της Αριδαίας” στο ΤΠ 2018 και στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμωπίας 10 ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Συντήρηση Ξενιτίδειου Πνευματικού Κέντρου” 11 ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου : “Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Ε.Αριδαίας”. 12 ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου : “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Αλμωπίας” -2- 13 ο Έγκριση 2ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Κατασκευή και λειτουργία της Επέκτασης Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού” 14 ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου: ”Αντικατάσταση καλλωπιστικού φωτισμού στην οδό Κύπρου Δήμου Αλμωπίας” 15 ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου :”Συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων Δήμου Αλμωπίας” 16 ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας” 17 ο Έγκριση της με αριθ. 5/2018 Απόφασης Ε.Π.Ζ. Δήμου Αλμωπίας 18 ο Παραχώρηση αίθουσας Δημαρχείου Εξαπλατάνου στο “Μελισσοκομικό Σύλλογο Αλμωπίας” 19 ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Αλμωπίας 20 ο Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Δ/θμιας Σ.Ε. Δήμου Αλμωπίας 21 ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 22 ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 23 ο Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, οικ. έτους 2019 24 ο Κατάρτιση και Ψήφιση του Ετήσιου Σχέδιου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, οικ. έτους 2019. 25 ο Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας έτους 2019 26 ο Μερική ανάκληση της με αριθ. 232/2018 Απόφασης Δ.Σ.Αλμωπίας 27 ο Τροποποίηση της αριθ. 246/2014 Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την ετήσια τακτική επιχορήγηση του ΚΕΚΠ-Α Δήμου Αλμωπίας. 
28 ο Παράλληλη άσκηση με την Ελληνική Αστυνομία από το Δήμο Αλμωπίας, της αρμοδιότητας του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων (κανονισμός καθαριότητας σε σχέση με τις λαϊκές αγορές) 29 ο Κατάργηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου 30 ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου 31 ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ή μη άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου 32 ο Μερική ανάκληση της αριθ. 233/2018 Α.Δ.Σ. σχετικά με την έκδοση άδειας πωλητή πλανόδιου εμπορίου 33 ο Μετατροπή παραγωγικής άδειας πωλητή πλανόδιου εμπορίου 34 ο Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα 35 ο Συμμετοχή συμβούλων στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα (3- 5/12/2018)
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου