Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για κετικιδης almvpias

ΤΗΝ ΤΡΊΤΗ   13 Νοεμβρίου 2018,  και ώρα  14:30μ.μ. (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), συγκαλείται  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίαςμε  τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


    
                                              ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1.                            Εισήγηση για την  13η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018.

2.                            Εισηγητική  έκθεση Γ’ τριμήνου έτους 2018 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3.                            ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.68/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

4.                            ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.9067/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5.                            ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 1827/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6.                            Λήψη απόφασης για υλικά που δεν εντάσσονται στους πίνακες της μελέτης “Προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων”

7.                            Άρση της με αρ. πρωτ. 1054/11-01-2018(ΑΔΑ:6ΑΧΚΩΨΩ-Σ4Ξ) επιβολής ποινικής  ρήτρας  για υπέρβαση τμηματικής προθεσμίας  για το ΥΠ1 « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ»


8.                            Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ»

9.                            Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για το έργο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ»

10.                          Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης Τ.Κ Βορεινού.»


11.                          "Ακύρωση πρώτου προσωρινού μειοδότη του έργου :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» , λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης, και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με το από 22/06/2018 πρακτικό συνοπτικού διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την Α.Ο.Ε.186/2018

12.                          Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών και οικονομικών προσφορών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικών συντήρησης & επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ. Σώματα κλπ)» (Αριθμ. Διακήρυξης 20071/02-10-2018).

13.                          Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχήματος Δήμου Αλμωπίας» (Αριθ. Διακήρυξης 19486/25-09-2018)

14.                          Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο <<Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Νότιας του Δήμου Αλμωπίας>>.

15.                          Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Τ.Κ.ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ.

16.                          Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Τ.Κ.ΞΙΦΙΑΝΗΣ
Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
       Δήμου Αλμωπίας
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
Δημ. Μπίνος Πρόεδρος 

1. Αβραμίκας Στέφανος του Χρήστου
2. Κετικίδης  Ιωάννης του Παντελή
3. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος του Δημητρίου
4. Γούδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου
5. Πασόης Δημήτριος του Ιωάννου
6. Καλδερεμτζή Δέσποινα του Θεοδώρου,
                  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ:)

 Δόντσος Χρήστος του Νικολάου,
Ρώσσης Ιωάννης του Νικολάου,
Μπαγκή Αικατερίνη του  Ευαγγέλου
και Ιωαννίδης Ιωάννης του Θεοδώρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου