Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία - Αναλυτικά η προκήρυξη


Με 21 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία - Αναλυτικά η προκήρυξηΤο ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.
Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 18μηνη σύμβαση εργασίας.
Δείτε την προκήρυξη 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ∆υτικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα του εξής, ανά Υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων 100 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΕΣΠΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ) ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ (∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 Σελίδα 3 από 10 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων 101 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ (∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 102 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΥΗΣ ΒΕΥΗ (∆ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 103 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ (∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 104 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΓΡΕΒΕΝΑ (∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 5ωρη απασχόληση) 1 105 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΓΡΕΒΕΝΑ (∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 106 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ ΠΟΛΥΝΕΡΙ (∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 107 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ ∆ΕΣΚΑΤΗ (∆ΗΜΟΣ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 108 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΡΑΝΙΑ (∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 109 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ (∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και 1 Σελίδα 4 από 10 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 110 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ (∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 5ωρη απασχόληση) 2 111 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ) ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α (∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 2 112 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΪΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ (∆ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 113 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΕΡΒΙΑ (∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 114 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ∆/ΝΣΗΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΚΑΣΤΟΡΙΑ (∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 115 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ∆/ΝΣΗΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ (∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 5ωρη απασχόληση) 1 Σελίδα 5 από 10 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) 116 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ (∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 117 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) ΝΕΣΤΟΡΙΟ (∆ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 118 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ (∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (µε 3ωρη απασχόληση) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 100 έως και 118 α) ∆εν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. β) Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στο τοµέα καθαριότητας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 µήνες) 2. Αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας 3. Αριθµός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας 4. Αριθµός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα) 5. Μονογονεϊκές οικογένειες. 6. Εµπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 µήνες) 6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 6.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τοµέα. 7. Αναπηρία υποψηφίου µε ποσοστό τουλάχιστον 50% Σελίδα 6 από 10 8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου. Τα ανωτέρω κριτήρια µοριοδοτούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα βαθµολόγησής τους. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (25 μονάδες για κάθε μήνα ανεργίας , από 4 πλήρεις μήνες με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω μονάδες 0 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα 3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) αριθμός τέκνων 3 μονάδες 120 4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο και έως δύο τέκνα) αριθμός τέκνων 1 2 μονάδες 30 60 5. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υποψήφιο, που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή για κάθε μέλος, προκειμένου για υποψήφιο, που έχει την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας) αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. μονάδες 50 100 150 200 250 …. 6.ΕΜΠΕΙΡΙΑ **(συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες ( 6α και 6β αθροιστικά) 6α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 2190/1994 ( 20 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα για τους λοιπούς 36 μήνες με ανώτατο όριο τους 72 μήνες) μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 36 37 71 72 και άνω μονάδες 20 40 60 80 1100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 … 720 727 965 972 6β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ( 10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα για τους λοιπούς μήνες με ανώτατο όριο τους 72 μήνες) μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 36 37 71 72 και άνω μονάδες 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 360 367 605 612 7. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “3”) ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … µονάδες 150 … 180 … 8. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “2”) ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … 67% … 70% ... µονάδες 100 ....120 … 134 ……140 **Σε περίπτωση, που συμπίπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία με τα περισσότερα μόρια και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 72 μήνες. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Για τους κωδικούς θέσεων 100 έως και 103 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των ∆ήµων του Νοµού Φλώρινας (άρθρο 9, παρ. 28 του Ν.4057/2012). Για τους κωδικούς θέσεων 104 έως και 108 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των ∆ήµων του Νοµού Γρεβενών (άρθρο 9, παρ. 28 του Ν.4057/2012). Σελίδα 7 από 10 Για τους κωδικούς θέσεων 114 έως και 118 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των ∆ήµων του Νοµού Καστοριάς (άρθρο 9, παρ. 28 του Ν.4057/2012). ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΥΕ) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ. Ως βαθµολογούµενη εµπειρία λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος στον τοµέα της καθαριότητας. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 100 έως και 118 Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. παρ. 9 «Απόδειξη εµπειρίας» άρθρου 4 «Καθορισµός των απαιτούµενων δικαιολογητικών» της υπ’ αριθµ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της εµπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 4 «Καθορισµός των απαιτούµενων δικαιολογητικών» της υπ’ αριθµ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα. • Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα µε τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» (σελ. 23809) της υπ’ αριθµ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. Πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) και στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Σελίδα 8 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της Ανακοίνωσης Ολόκληρη η ανακοίνωση µαζί µε την υπ’αριθ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας (www.astynomia.gr) και να ενηµερωθεί αυθηµερόν το ΑΣΕΠ µε σχετικό πρακτικό, είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188 προκειµένου να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα του. Περίληψη της ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει τον αριθµό των θέσεων, τα απαιτούµενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, να δηµοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ανάρτηση της ανακοίνωσης µαζί µε την υπ’αριθ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης να γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στα καταστήµατα αυτής. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στην υπηρεσία µας (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν µόνο ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Τ.Κ. 50132 ΚΟΖΑΝΗ, υπ΄ όψιν Αστυνόµου Α΄ ΡΩΜΑ Φωτεινής (τηλ. επικοινωνίας: 2461049889). Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στις εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων Η κατάταξη των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής: 1. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος Σελίδα 9 από 10 ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθµός ανηλίκων τέκνων, µονογονεϊκή ιδιότητα, εµπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού προσώπου). 2. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής του και αν συµπίπτει και αυτή, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους κωδικούς θέσεων 100 έως και 103 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των ∆ήµων του Νοµού Φλώρινας (άρθρο 9, παρ. 28 του Ν.4057/2012). Για τους κωδικούς θέσεων 104 έως και 108 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των ∆ήµων του Νοµού Γρεβενών (άρθρο 9, παρ. 28 του Ν.4057/2012). Για τους κωδικούς θέσεων 114 έως και 118 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των ∆ήµων του Νοµού Καστοριάς (άρθρο 9, παρ. 28 του Ν.4057/2012). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, η υπηρεσία µας θα τους αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, στο κατάστηµα των γραφείων µας και θα τους δηµοσιεύσει στην ιστοσελίδα της (www.astynomia.gr). Επιπλέον, θα τους αποστείλει µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νοµιµότητας στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. Κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης ή ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε µέσω της εφαρµογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθµό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιµο του ηλεκτρονικού παραβόλου µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. Σελίδα 10 από 10 Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει άµεσα στο ΑΣΕΠ φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο µέσα σε ένα (1) µήνα από την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του ΑΣΕΠ κοινοποιείται στο φορέα προκειµένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από την υπογραφή της σύµβασης µετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων µετά τον έλεγχο του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται άµεσα από το φορέα, ενώ απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαµβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και η υπ’ αριθµ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε την οποία καθορίζονται: α) τα απαιτούµενα προσόντα, β) τα κριτήρια επιλογής και η βαθµολόγηση αυτών, γ) η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, δ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε θέµα σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191) και στην οποία πρέπει να ανατρέξουν οι ενδιαφερόµενοι για την ορθή συµπλήρωση της αίτησης ΣΟΧ.8 και για την προσκόµιση όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στην ανωτέρω ΚΥΑ, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης ΣΟΧ.8 δηλαδή: Κεντρική σελίδα Πολίτες Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚOΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚOΣ ∆ΙΕΥΘΥΝTΗΣ ∆ηµήτριος ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου