Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Σκύδρας Μιχάλης Μέγας και Ιωάννης Θεοδοσίου

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Μιχάλης Μέγας, κουστούμι ΑΡ. 165/2018 Η Δήμαρχος Σκύδρας Έχοντας υπόψη: 1.Την αρ.8146/31-07-2018 απόφαση Δημάρχου Σκύδρας περί ορισμού Αντιδημάρχων 2.Την με αρ. πρωτ. 15004/28-12-2018 και αρ. 164 απόφασης Δημάρχου Σκύδρας περί αποδοχής παραίτησης των Αντιδημάρχων α) Παπαδοπούλου Μαγδαληνή του Σεραφείμ και β) Κρητίδη Θεμιστοκλή του Παναγιώτη 3. Το από 24/08/2014 Πρακτικό
Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας και Τοπικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων. 4. Την περ. γ΄ και ζ’ της §1 και της §6 του άρθ. 58 του Ν. 3852/2010 5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133 Τ. πρώτο περί ορισμού Αντιδημάρχων). 6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 περί αντιμισθίας Αντιδημάρχων. 7. Την αρ.43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών 8. Το αριθ. 2230/Β/31-07-2012 ΦΕΚ που περιέχει τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο νόμιμο πληθυσμό (δημότες) της χώρας. 9. Τις διατάξεις των άρθ. 75, 80, 88 και 89 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 10. Τις διατάξεις των άρθρων 94,95 και 97 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 11. Τον ΟΕΥ του Δήμου Σκύδρας (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1793 /8 Αυγούστου 2011) 12.Το γεγονός ότι πρέπει να ορισθούν νέοι Αντιδήμαρχοι στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του Δήμου, στη θέση των παραιτηθέντων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. 13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Σκύδρας Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας: α) Μέγα Μιχαήλ του Αλέξανδρου και β) Θεοδοσίου Ιωάννη του Γεωργίου ως Αντιδημάρχους από 01-01-2019 έως 31-08-2019 και τους μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες αναλυτικά: Α. Στον κ. Μέγα Μιχαήλ του Αλέξανδρου, Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Σκύδρας τις αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα: α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. γ) Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. δ) Τις καθ ύλη αρμοδιότητες που αφορούν: 1)στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. α του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας. 2)στο αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 12 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Των θεμάτων Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και Πρόνοιας Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης-θεώρησης, ατομικές ή οικογενειακές, οικονομικής αδυναμίας. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του τμήματος Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου. Την λειτουργία των Αγροτικών Ιατρείων. 3) Στο γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου (Μητρώα ΑρρένωνΕκλογικοί Κατάλογοι-Ιθαγένεια), όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. β του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας. Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από το εν λόγω γραφείο την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, την χορήγηση αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους την έκδοση αδειών ταφής, 4) Την λειτουργία του ΚΕΠ, όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 15 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας. 5) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Η ανωτέρω δικαιούται την αντιμισθία. Β. Στον κ. Θεοδοσίου Ιωάννη του Γεωργίου τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες που αφορούν: 1) τις υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 11 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας: γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας την ευθύνη λειτουργίας και φροντίδας των Δημοτικών Κοιμητηρίων γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης την εποπτεία και έλεγχο της ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών απορριμμάτων, περιποίησης των χώρων προς αποφυγή διασποράς των απορριμμάτων και την πρόληψη πυρκαγιών γραφείο Συντήρησης Πρασίνου 2) ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα του παραπάνω τμήματος 3) τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Γ) Στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σπανό Αθανάσιο του Αναγνώστη παράλληλα με τα καθήκοντα που ήδη ασκεί σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 10823/1-10-2018 και αριθμ. 159/2018 απόφ. Δημάρχου προσθέτουμε και τις αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδος και συγκεκριμένα: α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, όπως την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. στ) Επίσης έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές της ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοδοσίου Ιωάννης του Γεωργίου. Όταν ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρυσαφίδης Γεώργιος. Όταν ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μέγας Μιχαήλ του Αλεξάνδρου. Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Σκύδρας απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονιάδης Δημήτριος ή η ίδια η Δήμαρχος. Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδας απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μέγας Μιχαήλ του Αλεξάνδρου ή η ίδια η Δήμαρχος. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. πρωτ. 10823/1-10-2018 και αριθμ. 159/2018 απόφ. Δημάρχου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα και εάν δεν υπάρχει σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρας. Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αικατερίνη Ιγνατιάδου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου