Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ΑλμωπίαςΣας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 (7.00΄μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : -1- ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  Ενημέρωση του Σώματος
για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο 1 ο Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών, των με αριθ. 2,3,4,5,6,7,8,14,15,16,19/2017 & 4/2019 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας. 2 ο 6η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. 3 ο Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους 4 ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016 5 ο Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 6 ο Έγκριση των Πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ Δήμου Αλμωπίας 7 ο Τελική Έκθεση Απολογισμού των Ετησίων Σχεδίων Δράσης Δήμου Αλμωπίας έτους 2017 8 ο Εξέταση του από 21-3-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Αλμωπίας 9 ο Επιλογή υδρονομέων Δήμου Αλμωπίας, για την αρδευτική περίοδο έτους 2019. 10 ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση επισκευή δικτύου ομβριων ΔΕ Αριδαίας¨ 11 ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αλμωπίας¨ 12 ο Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ¨Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού της Αριδαίας¨ 13 ο Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη με τίτλο “Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην Τ.Κ.Προμάχων” και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω αναπροσαρμογής τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2019. 14 ο Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 15 ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων της ΤΚ Πιπεριάς στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό. 16 ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων της ΤΚ Εξαπλατάνου στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό. -2- 17 ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων της ΔΚ Αριδαίας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό. 18 ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων εντός οικισμού της ΔΚ Αριδαίας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό. 19 ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων εντός οικισμού της ΤΚ Δωροθέας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό. 20 ο Έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Αλμωπίας» και του «Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» για την Πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»Άξονας Προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής– Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης - Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 21 ο Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών πρόσληψης τακτικού προσωπικού για τη στελέχωση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 22 ο Προτάσεις – εισηγήσεις για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) της Δ/νσης Π.Ε. Πέλλας 23 ο Προτάσεις – εισηγήσεις για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) της Δ/νσης Δ.Ε. Πέλλας 24 ο Αντικατάσταση μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2019 25 ο Κατάργηση παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου 26 ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας και τροποποίησης των ειδών πώλησης/ ανάκλησης, αντιστοίχως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου