Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΑλμωπίαςΣας καλούμε να έρθετε  στις  19  Απριλίου του έτους 2019,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
:  
                                                 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. «Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.8264/8-4-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 96/2018 απόφαση της ΟΕ)»
2. «Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των αριθ.  πρωτ.  707/7949/05-04-2019 & 725/8317/09-04-2019 αποφάσεων  Δημάρχου»
3. Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου έτους 2019 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
4. Τροποποίηση αρχικής σύμβασης  «προμήθεια  ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισμού» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 132    παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  
5. Έγκριση των όρων δημοπράτησης της σύμβασης με τίτλο «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης του Δ. Αλμωπίας και συγκεκριμένα στη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων του Δ. Αλμωπίας» με τη διαδικασία του Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Εφαρμογή της εσπευσμένης διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.19.1α του ν.4605/19 όπως αυτός τροποποιεί το ν.4412/19.
6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»
7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για το έργο με τίτλο « Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στον αύλειο χώρο της ΜΕ»
8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για το έργο με τίτλο « Αντιμετώπιση του φαινομένου λειψυδρίας στην ΤΚ Νότιας»
9. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πιπεριάς
10. «Αποστολή της αριθμ. 04/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής  του Δήμου Αλμωπίας, με θέμα: «Κατάρτιση και Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή  για το Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019»
Εσωτερική  Διανομή: - Πρωτόκολλο - αρχείο -Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων -Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών -Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών -Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Γραφείο Δημάρχου -Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών -Πρ/μενο Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη 
 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου