Τρίτη, 7 Μαΐου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ (962) ΙΔΙΩΤΩΝ ΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΑΠΑΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Πληροφορίες: 1) Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr 2) Τηλέφωνο πληροφοριών: 213 215 7965 Email: aps.diap.ppyep@psnet.gr ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2019 2 ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. της περ. δ΄, της παρ. 2, του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύει, 1.2. του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (Α 134), 1.3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/ 2005 (Α΄ 98), 1.4. του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167), 1.5. του π.δ. 62/2018 «Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών» (Α΄ 121), 1.6. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), 1.7. του π.δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 62). 2. Την υπ’ αριθ. Πρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.79/7698 ΣΧΕΤ:10813, 12784/15-04-2019 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/ 2006 (άρθρο 2, παρ. 1). 3. Το υπ’ αριθ. 2/36783/23-04-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 4. Την επιτακτική απαίτηση για κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών σε προσωπικό, προκειμένου να ικανοποιηθούν κατεπείγουσες υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος. α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε διαγωνισμό για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ως διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτής, η οποία θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή Αρχηγού Π.Σ. έως και την 31η Οκτωβρίου 2019. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδοθεί συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση.: Μουρούζη 4 Τ.Κ. 106 74 Αθήνα Τηλ.: 213 215 7695 - Fax 210 7407898 email: aps.diap.ppyep@psnet.gr Αριθ. Πρωτ. 27310 οικ. Φ. 211.5 Αθήνα, 06 Μαΐου 2019 « Α Π Ο Φ Α Σ Η » 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Οι υποψήφιοι από όλη τη Χώρα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Τετάρτη 08-05-2019 μέχρι και ημέρα Τετάρτη 15-05-2019, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου, από ώρα 08:00΄ μέχρι 15:00΄ στις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε΄ στις Υπηρεσίες του Π.Σ. του Παραρτήματος Β΄. 2. Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από την Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών. 3. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο στον καθοριζόμενο, από την παρούσα, τόπο και χρόνο, φέρει την υπογραφή του, είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις - σβησίματα. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. 4. Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις: α. Να είναι Έλληνες πολίτες. β. Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01η Ιανουαρίου του έτους 1979. γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. δ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας. ε. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία. στ. Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη των μονίμων πυροσβεστών. Στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας προκήρυξης εμφαίνονται, ενδεικτικά, νοσήματα και σωματικές ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους. 2. Όλοι οι υποψήφιοι, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει επίσης: α. Να μην έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. β. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εφόσον δεν εκδοθεί το κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα. γ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε σε συνδυασμό των δύο προηγουμένων. δ. Να μην πρεσβεύουν, κατά ρητή δήλωσή τους, δόγμα ή θρησκεία, της οποίας οι δοξασίες θα εμποδίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. ε. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου. στ. Να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ή να μην έχουν απολυθεί από το Π.Σ.. 4 3. Όλα τα προσόντα και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης και κατά την πρόσληψή τους εκτός του ορίου ηλικίας, που πρέπει να έχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων καλύπτεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες από τις ακόλουθες κατηγορίες: α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ – Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης - διάσωσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής επικουρούν τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντά τους και ιδίως στην αντιμετώπιση συμβάντων, πρόληψη - καταστολή πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων. β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ – Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και όταν απαιτείται, επικουρούν και στα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας Α΄. Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος, ασκούν τα καθήκοντα τους, μόνο, εφόσον κατέχουν υπηρεσιακή άδεια ικανότητας οδηγού πυροσβεστικού οχήματος. Η διαδικασία αρχικής έκδοσης, επέκτασης και επανέκδοσης υπηρεσιακής Άδειας Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων (Υ.Ο.Μ.), η εκπαίδευση και αξιολόγηση των υποψήφιων οδηγών – χειριστών και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται από τις διατάξεις της ανωτέρω (1.5) σχετικής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε Υπηρεσίες του Π.Σ. του Νομού που επιθυμούν. Στην αίτηση έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και τις δύο κατηγορίες με σειρά προτεραιότητας, καθώς και όσες από τις ορισθείσες στον πίνακα του Παραρτήματος Α΄ Υπηρεσίες του Π.Σ. [Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Π.Υ.), Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.), Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), Πεζοπόρα και Αερομεταφερόμενα Τμήματα, Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.)] της οικείας Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) αναγράφοντας, ομοίως, σειρά προτεραιότητας. Ειδικότερα για το Νομό Αττικής, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις Υπηρεσίες μίας μόνο από τις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, ΔΙ.Π.Υ. Πειραιά, ΔΙ.Π.Υ. Ανατολικής Αττικής, ΔΙ.Π.Υ. Δυτικής Αττικής). Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες του Παραρτήματος Β΄, εντός των τασσόμενων προθεσμιών, μετά την παρέλευση των οποίων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Γενικά υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους: α. Αίτηση συμμετοχής με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας. β. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις). Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν μεταβληθεί στοιχεία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. γ. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: α) έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα, β) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, γ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που αναφέρονται παραπάνω, δ) οι υποψήφιοι άνδρες έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτήν, ε) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των αναφερόμενων στην αίτησή τους στοιχείων. 2. Υποχρεωτικό δικαιολογητικό μόνο για τους υποψήφιους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄: Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και άνω. 3. Πλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών ανά κατηγορία δικαιολογητικών οι υποψήφιοι, που κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν, κατά περίπτωση: α. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει, ότι έχουν υπηρετήσει, μέχρι και την απόλυσή τους, ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.). 5 β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί. γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις (Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών) ή στην Προεδρική Φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων. δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, ότι είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών, που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης. ε. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. στ. Οι τρίτεκνοι, τέκνα τρίτεκνων και οι έγγαμοι με τέκνα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ζ. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Στην εν λόγω βεβαίωση αποτυπώνονται οι, κατ’ έτος, αντιπυρικές περίοδοι κατά τις οποίες εργάστηκαν. η. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτουν η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς και τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία φέρει αυτήν. θ. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., από την οποία προκύπτει η μακροχρόνια ανεργία. 4. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Σε κάθε μία από τις οριζόμενες στο Παράρτημα Α΄ Υπηρεσίες του Π.Σ. συνιστάται από τον οικείο Διοικητή τριμελής Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών, της οποίας Πρόεδρος ορίζεται Αξιωματικός, με έργο την παραλαβή αυτών. 2. Οι ανωτέρω Επιτροπές προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: α. Παραδίδουν στους υποψηφίους έντυπο αίτησης, το οποίο οι τελευταίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν ιδιοχείρως και να το υποβάλλουν μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. β. Ελέγχουν τα στοιχεία των υποψηφίων στην αίτησή τους, μεριμνούν για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. γ. Παραλαμβάνουν ενυπόγραφα επί του εντύπου της αίτησης. δ. Επιστρέφουν με αιτιολογημένη απάντηση τις αιτήσεις συμμετοχής με τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους, που στερούνται κάποιου από τα προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης. ε. Καταχωρίζει σε ηλεκτρονική εφαρμογή, που λειτουργεί αποκλειστικά για τον διαγωνισμό, όλες τις αιτήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτείται χωριστά για κάθε Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), ή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.) για το Νομό Αττικής, Επιτροπή Πρόσληψης αποτελούμενη από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων αυτής, με τουλάχιστον έναν, εξ αυτών, ανώτερο Αξιωματικό, Πρόεδρος της οποίας είναι ο αρχαιότερος και Γραμματέας ο νεώτερος από αυτούς. 2. Η Επιτροπή Πρόσληψης παραλαμβάνει από τις Επιτροπές Παραλαβής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε΄ των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της τις αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α. Ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των αιτήσεων με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. β. Συντάσσει Πρακτικό και επιστρέφει με αιτιολογημένη απάντηση τις αιτήσεις συμμετοχής με τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που στερούνται κάποιου από τα προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης. γ. Ενημερώνει την ηλεκτρονική εφαρμογή με τα αποτελέσματα ελέγχου πληρότητας και ορθότητας των αιτήσεων. δ. Συντάσσει, ανά κατηγορία, πίνακες επιτυχόντων υποψηφίων για κάθε Υπηρεσία του Π.Σ., για την οποία διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης, κατά σειρά επιτυχίας, με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας, που προκύπτει από τον υπολογισμό μορίων, καταχωρώντας αναλυτικά τις βαθμολογίες ανά κριτήριο και τη συνολική βαθμολογία. 6 ε. Υπογράφει και υποβάλλει τους ανωτέρω προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων, με μέριμνα του Προέδρου της, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στο Διοικητή της οικείας ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. για κύρωση. στ. Ενημερώνει εκ νέου την ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν των αποτελεσμάτων της Επιτροπής Ενστάσεων. ζ. Συντάσσει, μετά την εξέταση των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι΄, αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία υποψηφίων για κάθε Υπηρεσία του Π.Σ., για την οποία διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης, υπογράφει και υποβάλλει τους ανωτέρω πίνακες, με μέριμνα του Προέδρου της στο Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) για κύρωση. η. Καλεί αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό προσλαμβανομένων για παραλαβή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης και τους παραπέμπει σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων, Πολυιατρείων, δομών του Εθνικού δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων Υγείας της χώρας, δημόσιων ή ιδιωτικών. θ. Καλεί και υποβάλλει σε αθλητικές δοκιμασίες τους υποψηφίους, που κρίθηκαν υγειονομικά κατάλληλοι. ι. Ενημερώνει εκ νέου την ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν των αποτελεσμάτων των Υγειονομικών εξετάσεων και Αθλητικών δοκιμασιών. ια. Συντάσσει πίνακες προσλαμβανόμενων ανά κατηγορία και για κάθε Υπηρεσία του Π.Σ., για την οποία διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. Για την κατάταξη των υποψηφίων ανά σειρά επιτυχίας, λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Πρόσληψης τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται ως ακολούθως: α. πενήντα (50) μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως έφεδρος αξιωματικός, στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά. β. είκοσι (20) μόρια στον υποψήφιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄, εφόσον διαθέτει και επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄. γ. τριάντα (30) μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας, που είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών, που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνέπεια τρομοκρατικής πράξης. δ. είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας, που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο, που είναι γονέας τριών τέκνων, είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο, που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο, που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. ε. δέκα (10) μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας, που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη στο Π.Σ. για κάθε αντιπυρική περίοδο. στ. δέκα (10) μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας, που έχει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη συνολικά. ζ. είκοσι (20) μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας, που είναι μακροχρόνια άνεργος. Για καθεμία από τις ανωτέρω δ΄, ε΄ και στ΄ περιπτώσεις, που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός κριτήρια προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων ανά περίπτωση. 2. Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται εκείνος, που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως έφεδρος αξιωματικός και στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά. Επί νέας ισοβαθμίας, ο έγγαμος με τα περισσότερα ανήλικα παιδιά και σε περίπτωση ιδίου αριθμού παιδιών ο νεώτερος ηλικιακά. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Πρόσληψης, παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 1. Ο Διοικητής της οικείας ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. για το Νομό Αττικής, κυρώνει τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 7 2. Ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) κυρώνει αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία υποψηφίων για κάθε Υπηρεσία του Π.Σ., για την οποία διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Π.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κατά των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, που αναρτώνται με μέριμνα του Διοικητή της οικείας ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ., οι υποψήφιοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση, για εκείνα τα στοιχεία που εκτιμούν ότι δεν υπολογίστηκαν ορθά, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία αρχίζει την επομένη της ανάρτησης των πινάκων και λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από αυτήν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτείται Επιτροπή Ενστάσεων για κάθε ΠΕ.ΠΥ.Δ., αποτελούμενη από τρείς (3) Ανώτερους Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, Πρόεδρος της οποίας είναι ο αρχαιότερος και Γραμματέας ο νεώτερος. 2. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις ως προς τη βασιμότητά τους και πραγματοποιεί, εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες διορθώσεις, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο και την Επιτροπή Πρόσληψης. Οι οριζόμενοι, σε όλες τις προαναφερόμενες Επιτροπές της παρούσας προκήρυξης, Αξιωματικοί δεν δύναται να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία Επιτροπές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. Από τους αναμορφωμένους κυρωμένους πίνακες κατάταξης, αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό προσλαμβανομένων καλείται από την αρμόδια Επιτροπή Πρόσληψης για παραλαβή του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης και παραπομπή σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων, Πολυιατρείων, δομών του Εθνικού δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων Υγείας της χώρας, δημόσιων ή ιδιωτικών. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν συμπληρωμένο το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης με τις παρακάτω ιατρικές γνωματεύσεις: α. Πνευμονολόγου. β. Παθολόγου. γ. Μικροβιολόγου, με επισυναπτόμενες εξετάσεις: γα. γενική αίματος, γβ. γενική ούρων, γγ. σάκχαρο ορού, γδ. Κρεατινίνη, γε. Τρανσαμινάσες, γστ. Αιμοσφαιρίνη, γζ. Εργαστηριακές εξετάσεις ούρων για ανίχνευση απαγορευμένων από τον νόμο ουσιών ήτοι οπιούχων, καναβιννοειδών και κοκαΐνης, με γνωμάτευση/εις ιατρού/ων για το σύνολο αυτών. δ. Καρδιολόγου, με επισυναπτόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες. ε. Ορθοπεδικού. στ. Νευρολόγου. ζ. Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), με επισυναπτόμενο ακοόγραμμα. η. Δερματολόγου. θ. Χειρουργού. ι. Ψυχιάτρου. ια. Οφθαλμίατρου, με επισυναπτόμενη εξέταση καταγραφής οπτικής οξύτητας και βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη ή μη νοσήματος ή πάθησης. ιβ. Γυναικολόγου, για τις γυναίκες υποψηφίους με αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη η υποψήφια να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση εγκυμοσύνης). 2. Οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του οικείου Νομού, που είναι αρμόδια για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και η οποία αποφασίζει για την καταλληλότητα ή 8 μη αυτών. Η Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών διαβιβάζει και ενημερώνει την Επιτροπή Πρόσληψης για τα αποτελέσματα των Υγειονομικών εξετάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. Οι επιτυχόντες – επιλαχόντες των αναμορφωμένων πινάκων, που κρίθηκαν υγειονομικά κατάλληλοι από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών καλούνται από την Επιτροπή Πρόσληψης και υποβάλλονται από αυτήν με την σειρά που αναγράφονται παρακάτω σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες δύναται να πραγματοποιούνται στην έδρα της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ. και περιλαμβάνουν: α. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους 25 κιλών έκαστος, σε απόσταση 60 μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των βαρών με το έδαφος σε χρόνο 50'' (μία προσπάθεια) και β. Δρόμο 400 μέτρων σε χρόνο 2'00'' (μία προσπάθεια). 2. Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφια που κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει στις αθλητικές δοκιμασίες, μόνο εφόσον προσκομίσει γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της και ότι από αυτήν δεν θα προκύψει κανένα πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο. 3. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου επί των αθλητικών δοκιμασιών παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε αγώνισμα αυτής ή ο υποψήφιος τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ή τον τραυματισμό του αμέσως ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και δύναται να αιτηθεί εγγράφως την αναβολή της εξέτασης. Η πάθηση – τραυματισμός πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά (άπαξ) την εξέταση σε άλλο χρόνο (ημέρα και ώρα), όχι όμως πέραν του καθορισμένου για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών χρόνο, όπως προκύπτει από το σχετικό πρόγραμμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 1. Η Επιτροπή Πρόσληψης συντάσσει πίνακες προσλαμβανόμενων ανά κατηγορία και Υπηρεσία του Π.Σ. για την οποία διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Π.Σ. 2. Η οικεία Υπηρεσία πρόσληψης, με μέριμνα του Διοικητή αυτής, αναζητά αυτεπάγγελτα για τους επιλεγόμενους για πρόσληψη υποψηφίους τα εξής δικαιολογητικά: α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης. β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄. γ. Απολυτήριο τίτλο σπουδών. δ. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (μόνο για τους υποψήφιους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄). 3. Οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά αποδειχθούν ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες και εκτός των ποινικών ευθυνών τους, διαγράφονται από τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων. 4. Η οδηγική ικανότητα των επιλεγόμενων για πρόσληψη υποψηφίων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ διαπιστώνεται από την οικεία Υπηρεσία με μέριμνα του Διοικητή, πριν την πρόσληψή τους, με εξέταση από την Επιτροπή που προβλέπεται για κάθε Υπηρεσία και για την αντίστοιχη εξέταση των μονίμων οδηγών πυροσβεστικών υπαλλήλων. Οι μη ικανοί θεωρούνται αποτυχόντες και διαγράφονται από τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων. 5. Η πρόσληψη πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητή της προσλαμβάνουσας Υπηρεσίας. Προκειμένου για τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, τα Πεζοπόρα και Αερομεταφερόμενα Τμήματα και το Μ.Ε.Τ.Π.Ε., η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται αυτά. Στην απόφαση πρόσληψης αναφέρεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου, η Υπηρεσία πρόσληψης, το είδος της εργασιακής σχέσης και η χρονική διάρκεια της σύμβασης. Οι προσλαμβανόμενοι με μέριμνα του Διοικητή της Υπηρεσίας καλούνται για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται εφόσον ο προσλαμβανόμενος δεν αποδέχεται αυτή ρητά ή σιωπηρά με την παρέλευση της προθεσμίας για υπογραφή της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται σε εκπαίδευση. 6. Επιτυχόντες σε περισσότερες Υπηρεσίες ή Κατηγορίες επιλέγονται αντίστοιχα, βάσει της σειράς προτεραιότητας, που έχουν δηλώσει στην αίτηση. Οι προσλαμβανόμενοι μετά την υπογραφή της σύμβασής τους διαγράφονται από τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων άλλων Υπηρεσιών, στις οποίες είχαν υποβάλλει αίτηση. 9 7. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των θέσεων που ανακοινώθηκαν σε Υπηρεσία του Π.Σ., λόγω μη προσέλευσης υποψηφίων, οι υπόλοιπες θέσεις δύνανται να συμπληρώνονται από επιτυχόντες (της ίδιας κατηγορίας και κατά τη σειρά επιτυχίας τους) του πίνακα των Πυροσβεστικών Κλιμακίων υπαγωγής της ή της πλησιέστερης Υπηρεσίας του ίδιου νομού ή της πλησιέστερης Υπηρεσίας οποιουδήποτε άλλου νομού. 8. Σε περίπτωση, που διαπιστώνεται, κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης εργασίας ή κατά το χρόνο απασχόλησης, ότι επιτυχούσα στη διαδικασία πρόσληψης ως πυροσβέστρια εποχικής απασχόλησης, κυοφορεί, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, να της ανατίθενται, ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτει, καθήκοντα άλλα από εκείνα που προβλέπονται για την ειδικότητα πρόσληψής της, εφόσον δεν προκαλούν κίνδυνο στην υγεία της. 9. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δικαίωμα να παραπέμψει ενώπιον της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής κάθε πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης, ύστερα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υγειονομικού, για να κρίνει την σωματική και ψυχική του υγεία, όταν συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Οι εννιακόσιοι εξήντα δύο (962) συμβασιούχοι Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ήτοι τετρακόσιοι ογδόντα ένας (481) της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ και τετρακόσιοι ογδόντα ένας (481) της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄, κατανέμονται σύμφωνα με τις κενές θέσεις κατά Υπηρεσία και κατηγορία, όπως φαίνονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α΄. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΟΛΥΣΗ 1. Οι γενικές διατάξεις περί πειθαρχίας, καθορισμού των πειθαρχικών παραπτωμάτων, βεβαίωσης αυτών, καταγγελιών, αρμοδίων οργάνων για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, κλήσης σε απολογία, πειθαρχικής δικαιοδοσίας, επικύρωσης, αυξομείωσης, άρσης ποινών, θέσης εκτός υπηρεσίας, παραπόνων που ισχύουν κάθε φορά για τους πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζονται ανάλογα και για το προσωπικό του παρόντος διατάγματος. 2. Στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης επιβάλλονται, οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: α. Εγγραφή επίπληξη, β. Πρόστιμο μέχρι τις αποδοχές ενός μήνα. γ. Καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρεσία. Οι δύο πρώτες από τις ανωτέρω ποινές επιβάλλονται, εφόσον δεν δικαιολογείται καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Η καταγγελία της σύμβασης επιβάλλεται με πράξη του Διοικητή της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ., ύστερα από πειθαρχικό έλεγχο που διενεργήθηκε. Λόγοι που δικαιολογούν την καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρεσία, είναι ιδίως, η εγκατάλειψη υπηρεσίας, η πλημμελής εκτέλεση καθήκοντος, η απείθεια σε διαταγή προϊσταμένου και η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων για τρείς (3) τουλάχιστον συνεχείς ημέρες. 3. Η ανακοίνωση της λύσης της σύμβασης ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας πρόσληψης, με εξαίρεση τα Κλιμάκια, τα Πεζοπόρα και Αερομεταφερόμενα Τμήματα και το Μ.Ε.Τ.Π.Ε, που ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας υπαγωγής τους. Οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Διοικητές προβαίνουν και σε όλες τις απαραίτητες προς τις αρμόδιες αρχές ενέργειες. 4. Πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης, του οποίου η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται από την Υπηρεσία, δεν επιτρέπεται να προσληφθεί για άλλη αντιπυρική περίοδο. 5. Υποψήφιοι που κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους προσκομίζουν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά, πέραν των ποινικών ευθυνών, δεν προσλαμβάνονται σε μελλοντικούς διαγωνισμούς για εποχικούς και μόνιμους πυροσβέστες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Για κάθε πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ο αρχαιότερος Αξιωματικός της Υπηρεσίας πρόσληψης και προκειμένου για Πεζοπόρο Τμήμα, ο επικεφαλής Αξιωματικός, συντάσσει αμέσως με τη λύση της σύμβασης πρόσληψής του, έκθεση υπηρεσιακής απόδοσης, η οποία λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τυχόν επαναπρόσληψή του από την ίδια ή άλλη Υπηρεσία του Σώματος. Στην έκθεση αυτή, στην οποία γνωματεύει ο Διοικητής της Υπηρεσίας πρόσληψης, βαθμολογείται αιτιολογημένα η επαγγελματική απόδοση και ικανότητά του και προτείνεται η επαναπρόσληψη ή μη αυτού. 10 2. Για την επαγγελματική απόδοση και ικανότητά του βαθμολογούνται με ακέραιο αριθμό από 1 μέχρι 10 τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης: α. Η απόδοση στα καθήκοντα. β. Η φυσική ικανότητα και αντοχή και γ. Η πειθαρχία. Δεν προσλαμβάνεται εκ νέου όποιος βαθμολογείται με πέντε (5) και κάτω, έστω και σε ένα εκ των επιμέρους κριτηρίων. Ο τύπος της έκθεσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr), σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας με μέριμνα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ.. Ο Αρχηγός Π.Σ. Βασίλειος Κ. Ματθαιόπουλος Αντιστράτηγος ΠΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α/Α Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 1. Γραφείο κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 2. Γραφείο κας Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 3. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Γενική Διεύθυνση Κατάσταση Προσωπικού/ Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού/ Τμήμα Διαγωνισμών και Επιλογών 4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού Υπουργείου Π τ Π 5. Γ.Ε.ΕΘ.Α./ Β΄ Κλάδος (για ενημέρωση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων) 6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Διεύθυνση Απασχόλησης 7. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (για διανομή στα κατά τόπους γραφεία Ο.Α.Ε.Δ.) 8. Υπουργείο Υγείας (για την ενημέρωση όλων των Δημόσιων Νοσοκομείων και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Χώρας, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι υποψήφιοι για τις εργαστηριακές και λοιπές υγειονομικές εξετάσεις τους) 9. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. Πειραιώς & Βούλγαρη 1, Πλ. Ομονοίας- Αθήνα, τ.κ 104 37 10. Όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος (με την Εγκύκλιο 54 Α.Π.Σ.). 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ Κατανομής εννιακοσίων εξήντα δύο (962) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά Υπηρεσία και κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙ.Π.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 30 38 68 Π.Κ. ΚΑΛΑΜΟΥ 3 3 6 ΔΙ.Π.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4 4 8 Π.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ 4 4 8 ΔΙ.Π.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Ε.Μ.Α.Κ. (ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ / Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) 50 50 100 Π.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 10 10 20 Π.Κ. ΒΙΛΛΙΩΝ 4 4 8 Π.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ 5 5 10 ΔΙ.Π.Υ. ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ 5 5 10 Π.Υ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 5 5 10 Π.Υ. ΚΡΩΠΙΑΣ 5 5 10 Π.Υ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 6 6 12 ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Κ. ΘΑΣΟΥ 4 4 8 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Π.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Π.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 8 8 16 Π.Κ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 3 3 6 ΠΕ.ΠΥ.Δ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2η Ε.Μ.Α.Κ. (ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ) 12 12 24 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 3 6 Π.Κ. ΚΑΡΥΩΝ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ 2 2 4 Π.Κ. ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 3 3 6 Π.Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 2 2 4 Π.Υ. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ 2 2 4 Π.Κ. ΑΡΝΑΙΑΣ 2 2 4 ΠΕ.ΠΥ.Δ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Π.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 9 9 18 ΠΕ.ΠΥ.Δ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Κ. ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2 2 4 5η Ε.Μ.Α.Κ. (ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ) 7 7 14 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3 3 6 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Π.Υ. ΑΡΤΑΣ 8 8 16 Π.Κ. ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 3 3 6 Π.Κ. ΑΝΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ 3 3 6 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3 3 6 Π.Υ. ΠΑΡΓΑΣ 2 2 4 ΠΕ.ΠΥ.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Υ. ΒΟΛΟΥ Π.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ 3 3 6 Π.Κ. ΣΚΙΑΘΟΥ 3 3 6 Π.Κ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1 1 2 Π.Κ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 1 1 2 Π.Υ. BI.ΠE. ΒΟΛΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Π.Υ ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ 3 3 6 ΠΕ.ΠΥ.Δ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ.Ν. ΑΧΑΪΑΣ 3 3 6 Π.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 2 2 4 6η Ε.Μ.Α.Κ. (ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ) 5 5 10 Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ 2 2 4 Π.Υ. ΑΙΓΙΟΥ 3 3 6 Π.Κ. ΑΚΡΑΤΑΣ 3 3 6 Π.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 1 2 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 2 4 Π.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 2 4 Π.Υ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 3 3 6 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Π.Υ. ΠΥΡΓΟΥ 3 3 6 Π.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6 6 12 Π.Κ. ΚΡΕΣΤΑΙΝΩΝ 6 6 12 Π.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 3 3 6 Π.Υ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3 3 6 ΠΕ.ΠΥ.Δ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 2 4 Π.Κ. ΑΣΤΡΟΥΣ 1 1 2 Π.Κ. ΒΥΤΙΝΑΣ 3 3 6 Π.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 3 3 6 ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Π.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 7 7 14 Π.Υ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 3 3 6 13 Π.Κ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ 2 2 4 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Π.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Π.Κ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ 1 1 2 Π.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2 2 4 Π.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 1 1 2 Π.Κ. ΠΥΛΟΥ 1 1 2 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ 2 2 4 Π.Υ. ΓΥΘΕΙΟΥ 2 2 4 Π.Κ. ΚΥΘΗΡΩΝ 3 3 6 Π.Υ. ΜΟΛΑΩΝ Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 2 4 Π.Υ. ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ 2 2 4 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3 3 6 Π.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 4 4 8 Π.Κ. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 4 4 8 Π.Υ. ΑΡΓΟΥΣ 2 2 4 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 7 7 14 Π.Κ. ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 3 3 6 Π.Υ. ΚΙΑΤΟΥ (ΣΥΚΙΩΝΟΣ) 7 7 14 Π.Κ. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 4 4 8 ΠΕ.ΠΥ.Δ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7η Ε.Μ.Α.Κ. (ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ) 5 5 10 Π.Υ. ΛΑΜΙΑΣ Π.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1 1 2 Π.Κ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 1 1 2 Π.Κ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 1 1 2 Π.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 1 2 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π.Υ. ΘΗΒΑΣ 2 2 4 Π.Υ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Π.Κ. ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 2 2 4 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9 9 18 Π.Κ. ΚΥΜΗΣ 2 2 4 Π.Κ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 1 2 Π.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2 2 4 Π.Κ. ΣΚΥΡΟΥ 2 2 4 Π.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 3 3 6 Π.Κ. ΛΙΜΝΗΣ 1 1 2 Π.Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 1 1 2 ΠΕ.ΠΥ.Δ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Π.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ/ Π.Ο. ΜΗΛΟΥ 1 1 2 14 Π.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ/ Π.Ο. ΙΟΥ 1 1 2 Π.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ/ Π.Ο. ΑΜΟΡΓΟΥ 1 1 2 Π.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ/ ΕΘΕΛ. Π.Κ. ΚΕΑΣ 1 1 2 Π.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ/ Π.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ 1 1 2 Π.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ/ Π.Ο. ΣΙΦΝΟΥ 1 1 2 Π.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ/ Π.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 1 2 Π.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ/ Π.Ο. ΛΕΡΟΥ 1 1 2 Π.Κ. ΑΝΔΡΟΥ 1 1 2 Π.Κ. ΘΗΡΑΣ 2 2 4 Π.Κ. ΤΗΝΟΥ 2 2 4 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Π.Υ. ΡΟΔΟΥ Π.Κ. ΛΙΝΔΟΥ - ΛΑΕΡΜΩΝ 1 1 2 Π.Κ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2 2 4 Π.Κ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 1 2 ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Π.Υ. ΡΟΔΟΥ 3 3 6 Π.Υ. ΚΩ 3 3 6 ΠΕ.ΠΥ.Δ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2 2 4 Π.Κ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2 2 4 Π.Κ. ΑΓΙΑΣΟΥ 2 2 4 Π.Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 2 2 4 ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Π.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 4 8 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Π.Υ. ΧΙΟΥ Π.Κ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 1 1 2 Π.Κ. ΑΡΜΟΛΙΩΝ 1 1 2 ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Π.Υ. ΧΙΟΥ 4 4 8 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Π.Υ. ΣΑΜΟΥ 3 3 6 Π.Κ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 2 2 4 ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΣΑΜΟ 5 5 10 ΠΕ.ΠΥ.Δ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ 1 1 2 Π.Κ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 1 1 2 3η Ε.Μ.Α.Κ. (ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ) 5 5 10 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Π.Υ. ΒΡΥΣΣΩΝ 2 2 4 Π.Υ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (ΚΙΣΣΑΜΟΥ) 2 2 4 Π.Κ. ΚΑΝΔΑΝΟΥ 2 2 4 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Κ. ΣΠΗΛΙΟΥ 2 2 4 Π.Κ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 1 2 15 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4 4 8 Π.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣ 1 1 2 ΠΕ.ΠΥ.Δ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π.Κ. ΓΑΙΟΥ ΠΑΞΩΝ 1 1 2 ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 3 6 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2 2 4 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Π.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1 1 2 Π.Κ. ΣΑΜΗΣ 1 1 2 Π.Κ. ΙΘΑΚΗΣ 1 1 2 Π.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2 2 4 ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Π.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 4 4 8 ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Π.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 16 8 24 Π.Κ. ΕΛΑΤΙΩΝ 3 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 481 481 962 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ: ΠΕ.ΠΥ.Δ. : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΔΙ.Π.Υ.Ν. : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΙ.Π.Υ. : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Υ. :ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Κ. :ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Π.Ο.: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. Π.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 15Α 2510600380 2. Π.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1Ο ΧΙΛ. ΕΠ.Ο. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΠΑΛΑΓΙΑΣ 2551085100 ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. 2η Ε.Μ.Α.Κ. ΚΡΗΤΗΣ 46 & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310476930 2. Π.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3 2371022644 3. Π.Υ. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 2377041450 ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Π.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ 3 2461353300 ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 1. 5η Ε.Μ.Α.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΒΙ.ΠΕ. 2651057880 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 18 2651370500 3. Π.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟΥ 1 & 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2665029780 4. Π.Υ. ΆΡΤΑΣ ΖΑΡΡΑ & ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑ 2681027333 5. Π.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 2682022530 6. Π.Υ. ΠΑΡΓΑΣ 1Ο ΧΙΛ. ΕΠ.Ο. ΠΑΡΓΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2684031220 ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Π.Υ. ΒΟΛΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 2421076850 2. Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ ΕΝΤΟΣ Β' ΒΙ.ΠΕ. 2425024870 ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. 6η Ε.Μ.Α.Κ. ΝΕΑ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 147 2613615683 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΝΕΑ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 147 2613615633 3. Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ (ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 2610242080 4. Π.Υ. ΑΙΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 96Β 2691022201 5. Π.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΑΣΣΟΥ 2692029430 6. Π.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18 2631051770 7. Π.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1ο χλμ. Ε.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΙΤΕΑΣ 2634037540 8. Π.Υ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Θ. ΧΑΒΙΝΗ 144 2642022010 9. Π.Υ. ΠΥΡΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99 2621040050 Α/Α ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΔΙ.Π.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 31 2132158100 2. ΔΙ.Π.Υ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 22 2132158401 3. Π.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΠΙΣ/ΓΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΕΖΗ & ΚΑΝΑΡΗ 2132158300 4. Π.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 70 2296089350 5. Π.Υ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 35Ο ΧΙΛ. ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2294069370 6. Π.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΚΡΩΠΙΑΣ) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 2106621200 7. Π.Υ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡ/ΚΗ ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2299320800 8. Π.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 2292061030 9. 1η Ε.Μ.Α.Κ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ( ΝΑΤΟ ) 2105582880 17 10. Π.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26 2622028536 11. Π.Υ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 2623022177 ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Π.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΑΒΑΚΗ & ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2713602510 2. Π.Υ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑ ΠΡΕΚΕΤΕ 10 2791022030 3. Π.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 7 2721092100 4. Π.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ 2763027020 5. Π.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 51 2731022147 6. Π.Υ. ΓΥΘΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΥΘΕΙΟΥ 2733023443 7. Π.Υ. ΜΟΛΑΩΝ Ε.Ο. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ- ΚΡΟΚΕΩΝ 2732027040 8. Π.Υ. ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΕΠ.Ο. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ - ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 2733057010 9. Π.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 4 2752028282 10. Π.Υ. ΆΡΓΟΥΣ 1Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΆΡΓΟΥΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2751066200 11. Π.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 69 2741073050 12. Π.Υ. ΚΙΑΤΟΥ (ΣΥΚΙΩΝΟΣ) ΚΡΟΚΙΔΑ 52 2742023333 ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. 7η Ε.Μ.Α.Κ. ΕΝΤΟΣ ΒΙ.ΠΕ. 2231068040 2. Π.Υ. ΛΑΜΙΑΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 3 2231355205 3. Π.Υ. ΘΗΒΑΣ ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΥ 2 2262023755 4. Π.Υ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 17 2262040080 5. Π.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΙΩΚΟΥ 3 2221037120 6. Π.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 1 2226055201 ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Π.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 1 & ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 2281361901 2. Π.Υ. ΡΟΔΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ 44 2241043560 3. Π.Υ. ΚΩ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3 2242044170 ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Π.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2ο ΧΛΜ. ΕΠ.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ 2251356201 2. Π.Υ. ΧΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 18 2271044443 3. Π.Υ. ΣΑΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 2273023062 ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΚΡΗΤΗΣ 1. 3η Ε.Μ.Α.Κ. ΕΝΤΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810381611 2. ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 5 2813407000 3. Π.Υ. ΒΡΥΣΣΩΝ ΒΡΥΣΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 2825053010 4. Π.Υ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ(ΚΙΣΣΑΜΟΥ) Θ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ 2822024334 5. Π.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΠ.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ (ΘΕΣΗ 3 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ) 2831022222 6. Π.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΕΝΤΡΙ) 2842020960 ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1. ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1 2661365321 2. Π.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΘΕΣΗ «ΑΛΥΚΕΣ») 2645020350 3. Π.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΙΓΓΛΕΣΗ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 2671023464 4. Π.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 1 2695022191 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ Νοσήματα και σωματικές ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους από παρούσα προκήρυξη: 1. Τα νοσήματα, οι παθήσεις και οι βλάβες που καθιστούν έναν υποψήφιο μη κατάλληλο για πρόσληψη, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, καθορίζονται βάσει του π.δ. 11/2014, όπως ισχύει. 2. Επισημαίνεται ότι ο πλήρης πίνακας εμπεριέχεται στο ως άνω Προεδρικό Διάταγμα (Γενικός Πίνακας Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών). Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα εκ των ανωτέρω: ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Παχυσαρκία, μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως, ρευματοειδής αρθρίτιδα, χρόνιες αρθρίτιδες, νοσήματα κολλαγόνου, παθήσεις ενδοκρινών αδένων, ενεργός φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου και υπολείμματα φυματίωσης μετά τη θεραπεία, αγκύλωση ή δυσκαμψία αρθρώσεων, παλαιά κατάγματα με ατελή πώρωση, παλαιά κατάγματα που φέρουν υλικό οστεοσύνθεσης, ουλές εκτεταμένες, δυσμορφίες που δυσκολεύουν τις κινήσεις των άκρων και του κορμού, κ.λ.π. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, υπολείμματα από παλαιές μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, τραυματικές βλάβες και υπολείμματα τραυματικών βλαβών του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσειση κ.λ.π.), αγγειακές βλάβες και υπολείμματα αγγειακών βλαβών του Κ.Ν.Σ., επιληψία, μυϊκές ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων, σπασμωδικές ακούσιες μυϊκές συστολές (ΤΙΚ), αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου, μυασθένεια, κ.λ.π. ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ψυχωσικές διαταραχές (σχιζοφρενικές, παραληρητικές), μείζονες συναισθηματικές διαταραχές (καταθλιπτική διαταραχή, διπολικές διαταραχές), διαταραχές του λόγου (βατταρισμός, βραδυγλωσσία κ.λ.π.) νευρωσικές (σωματόμορφες) διαταραχές, εθισμός σε φάρμακα και τοξικές ουσίες, διαταραχές προσωπικότητας (σχιζοειδική, σχιζοτυπική, αντικοινωνική, ιδεοψυχαναγκαστική κ.λ.π.), ψυχοσεξουαλικές διαταραχές και διαταραχές ταυτότητος φύλου, νοητική υστέρηση, διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, κ.λ.π. ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ακμή πολύμορφη με αποστήματα, αιμαγγειώματα έστω και περιορισμένα που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή μεγάλα αιμαγγειώματα στο κορμό, γυροειδής αλωπεκία οξυτενή κονδυλώματα πολύ εκτεταμένα, χρόνια κνίδωση, λεύκη σε ακάλυπτα μέρη του σώματος, ψωρίαση, σπίλοι εκτεταμένοι του προσώπου ή που από τη θέση τους υπόκεινται σε πιέσεις ή τριβές, ουλές και χρόνια εξανθήματα στο πρόσωπο που προκαλούν έντονη δυσμορφία, κ.λ.π. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ Έκδηλη δυσμορφία των πτερυγίων και των δύο ώτων ή ολική απώλεια του ενός πτερυγίου, απλή ξηρά διάτρηση του τυμπανικού υμένα, συγγενείς ή επίκτητες αποφράξεις του ενός ή και των δύο ακουστικών πόρων, λαβυρινθικός ίλιγγος, βαρηκοΐα μονόπλευρος ή αμφίπλευρη κρινόμενη ανάλογα με την ακουστική οξύτητα, κ.λ.π. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα και η επιτρεπόμενη απώλεια δεν πρέπει να ξεπερνά για κάθε αυτί τα 20 (dΒ) στις συχνότητες 500-1000- 2000 Ηz και από 3000-4000-6000 Ηz η συνολική απώλεια να μην ξεπερνά τα 180 (dΒ) και στα δύο (2) αυτιά. 19 ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Παραμορφώσεις και δυσμορφίες του προσώπου, παλαιά κατάγματα των γνάθων που εμποδίζουν τη μάσηση, παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης, εκτεταμένος προγναθισμός, κ.λ.π. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Εκτεταμένες βλάβες και δυσλειτουργίες βλεφάρων, πτώση του ενός ή και των δύο βλεφάρων, βλεφαρόσπασμος του ενός ή και των δύο οφθαλμών, νυσταγμός ή νυσταγμοειδείς κινήσεις ματιών, στραβισμός, έλλειψη του φακού, αστιγματισμός ανώτερος από 5 διοπτρίες, δυσχρωματοψία εφ’ όσον δεν διακρίνονται τα βασικά χρώματα, εξόφθαλμος, γλαύκωμα, κ.λ.π. Οπτική οξύτητα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με διόρθωση στον κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4 1/2 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο ). Ως σφαιρικό ισοδύναμο καθορίζεται το άθροισμα σφαίρας συν το ήμισυ του κυλίνδρου. Η επιτυγχανόμενη διόρθωση εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις με κλασικά γυαλιά και όχι με φακούς επαφής. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εμποδίζουν μέτρια την αναπνοή, διάτρηση του ρινικού διαφράγματος, χρόνια ατροφική ρινίτιδα, κάθε διαταραχή της όσφρησης, κιρσοί και άλλες βλάβες της ρινός που προκαλούν επανειλημμένες ρινορραγίες, κ.λ.π. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ - ΛΑΡΥΓΓΑ Ραιβόκρανο, αλλοιώσεις της φωνής, αφωνία οιασδήποτε αιτιολογίας, κ.λ.π. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Τραυματικές ή παθολογικές στενώσεις, εκκολπώματα, γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος, κ.λ.π. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΛΕΩΝ Λυκόστομα έστω και μικρό και μετά από επιτυχημένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και περιορισμένος, απώλεια δοντιών όταν εμποδίζει τη μάσηση, εκτεταμένες ρικνωτικές και δύσμορφες ουλές του στόματος, βλάβες της γλώσσας που δυσκολεύουν την ομιλία, τη μάσηση και την κατάποση, κ.λ.π. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη χωρητικότητα και προκαλούν μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώματα στο κύτος του θώρακα, υπολείμματα πλευρίτιδας, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, βρογχιεκτασίες, ατελεκτασίες, αυτόματος ιδιοπαθής πνευμονοθώρακας, αερώδεις κύστεις πνεύμονα, διαφραγματοκήλη, κ.λ.π. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, πρόπτωση μιτροειδούς, χειρουργημένες ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου, περικαρδίτιδες υποτροπιάζουσες, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και της αγωγής του ερεθίσματος, αρτηριακή υπέρταση έστω και μικρού βαθμού, διγλώχιν αορτική βαλβίδα, μόνιμος κολποκοιλιακός αποκλεισμός οποιουδήποτε βαθμού ή πλήρης αποκλεισμός δεματίου του Ηis, σύνδρομο Wolf-Parkinson-White, περιορισμένοι κιρσοί χωρίς λειτουργικές διαταραχές, αραιές έκτακτες συστολές, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, μόνιμη τέλεια αρρυθμία, κ.λ.π. 20 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ Οι κήλες των προσθίων ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού εδάφους χωρίς επιτυχή χειρουργική επέμβαση που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, βουβωνοκήλες με σύστοιχη ατελή κάθοδο του όρχεως, προηγηθείσες εγχειρήσεις για πεπτικό έλκος, υποτροπιάζοντα πεπτικά έλκη, ελκώδης κολίτιδα, χρόνιες ειδικές και μη κολίτιδες ακόμη και με ήπια συμπτώματα που δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία, νόσος Crohn, μετατραυματική σπληνεκτομή, μεγαλοσπληνία, κίρρωση ήπατος, χρόνιες ηπατίτιδες, ασυμπτωματική χολολιθίαση, ιδιοπαθής έμμεση υπερχολερυθριναιμία, κ.λ.π. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Βαριές ή μέτριες αναιμίες ακαθόριστης αιτιολογίας, κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες, μεγαλοβλαστικές αναιμίες, ετεροζυγωματικές μορφές μεσογειακών συνδρόμων όταν συνοδεύονται από αιμολυτική αναιμία μέτριας βαρύτητας, διαταραχές των αιμοπεταλίων (θρομβοπάθειες), μυοσφαιρινουρία από κόπωση, λεμφώματα (σε ενέργεια ή πρόσφατη ύφεση), λευχαιμίες, αιμορραγικές θρομβωτικές διαθέσεις, κ.λ.π. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα, επίμονη χρόνια οσφυαλγία, σκολίωση ή λόρδωση ή κύφωση της σπονδυλικής στήλης μετρίου βαθμού και άνω, συμπιεστικό κάταγμα σώματος έστω και ενός μόνο σπονδύλου που αφορά λιγότερο από το 25% του ύψους του και που χρονολογείται από έτους περίπου, αυχενική πλευρά με λειτουργικές διαταραχές, σύνδρομο σκαληνών μυών με λειτουργικές διαταραχές, πλευροκλειδικό σύνδρομο με λειτουργικές διαταραχές, ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση με λειτουργικές διαταραχές, καλοήθεις όγκοι Σ.Σ., χειρουργηθείσα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου με λειτουργικές διαταραχές, κ.λ.π. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ Νεφρεκτομή από οποιαδήποτε αιτία, μονήρης νεφρός, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο, χρονία σπειραματονεφρίτιδα, συγγενείς και επίκτητες ανωμαλίες νεφρών και ουρητήρων, λιθίαση νεφρών και ουρητήρων, πολυκυστική νόσος των νεφρών, μεταμόσχευση νεφρού, κ.λ.π. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ Συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της ουροδόχου κύστης με λειτουργικές διαταραχές, λίθοι - θηλώματα - κακοήθη νεοπλάσματα ουροδόχου κύστης, κ.λ.π. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ – ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επισπαδίας ή υποσπαδίας, κρυψορχία ή εκτοπία του ενός όρχεως όταν ο άλλος παραμένει υγιής, η συγγενής ή επίκτητη έλλειψη του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής, κ.λ.π. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Κάθε συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία, ως προς τον αριθμό το σχήμα και τις σχέσεις των μελών (επιμήκυνση, βράχυνση πάνω από 3 εκατ., βλαισότητα, ραιβότητα ψευδάρθρωση) εάν επιφέρει φανερή δυσμορφία ή δυσκολία των λειτουργιών αυτών, καθ' έξιν εξάρθρημα του ώμου, πλατυποδία με βλαισότητα του ποδιού και λειτουργικές διαταραχές, έλλειψη ή αγκύλωση του αντίχειρα, έλλειψη ή αγκύλωση του δείκτη, απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού, κ.λ.π. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Διαταραχές εμμήνου ρύσεως που ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία και προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτημάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες), ενδρομητρίωση με λειτουργικές διαταραχές, απλή υστερεκτομή, μαστεκτομή, σημαντική ιδιοπαθής υπερτρίχωση, συρίγγια, κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ορθοκολπικά μετά από αποτυχία χειρουργικής επέμβασης, ακράτεια ούρων από υπερένταση μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας, κ.λ.π. 21 ΚΥΗΣΗ Οι υποψήφιες που τυχόν ευρίσκονται σε κατάσταση κύησης, προς αποφυγή επιπλοκών στο κυοφορούμενο έμβρυο, οφείλουν να ενημερώνουν τον εξεταστή ιατρό πριν υποβληθούν σε ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους υγειονομική εξέταση καθώς και τον γυναικολόγο για τη γνωμάτευση περί δυνατότητας συμμετοχής στις αθλητικές δοκιμασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου