Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Εργάτες Πρασίνου προσέλαβε ο Δήμος Αλμωπίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Εργάτες ΠρασίνουΠρόσληψη κατά τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2019 , με ημερομίσθιο, των κάτωθι για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αλμωπίας και τους κατατάσσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και την αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους , στο 1 ο Μισθολογικό Κλιμάκιο
Η απόφαση του Δημάρχου
:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν.3584/2007 όπως ισχύει [άρθρο 12 παρ.2 του ν.4071/2012]. 2. την παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 3. την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012 4. Tα με αρ. 23271/16.10.2012 και 24778/29.11.2012 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ. 5. την απόφαση αριθ. 132/18-5-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου 6. την αριθμ.πρωτ. 6259/15-6-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ/νης Δ/σης ΜακεδονίαςΘράκης, με την οποία επικυρώθηκε η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. 7. Την με αριθμ.πρωτ. 10896/23-05-2019 Ανακοίνωση του Δημάρχου για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού (εργατών πρασίνου) μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄άτομο το μήνα Ιούνιο 2019. 8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την πρόσληψη κατά τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2019 , με ημερομίσθιο, των κάτωθι για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αλμωπίας και τους κατατάσσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και την αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους , στο 1 ο Μισθολογικό Κλιμάκιο , ήτοι : α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Φ.Μ. Ειδικότητα Αριθμός ημερομισθίων ανά μήνα Περιγραφή εποχιακής ή πρόσκαιρης, ή κατεπείγουσας ανάγκης στην οποία θα απασχοληθεί 1 Ταρασίδης Θεόδωρος Ευθύμιος 107033450 Εργάτρια πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Δ.Κ. Αριδαίας. 2 Δούμτσης Δημήτριος Στέφανος 142266907 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Αρχαγγέλου. 3 Καρυπίδου Ελένη Νικόλαος 107036518 Εργάτρια πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Αλώρου. 4 Μητιτανίδης Παναγιώτης Θεόδωρος 107037890 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Αψάλου. 5 Μπίνος Δημήτριος Γεώργιος 1272591103 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Γαρεφείου. 6 Καμπαδάκης Ηλίας Νικόλαος 044695442 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Δωροθέας. 7 Καλλιάς Βασίλειος Σωτήριος 165635867 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Εξαπλατάνου. 8 Μιτσάγγας Ευστάθιος Ιωάννης 075917330 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Θεοδωρακείου. 9 Γάτσος Βασίλειος Δημήριος 107009995 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Ίδας. 10 Μποζίνη Βασιλική Αθανάσιος 107007375 Εργάτρια πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Κωνσταντίας. 11 Ουρτζάνης Ζήσης Ιωάννης 150097911 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Λυκοστόμου 12 Μαρκόπουλος Ιωάννης Χρήστος 067487902 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Μεγαπλατάνου. 13 Στουγιάννη Αναστασία Ιωάννης 127289630 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Μηλιάς. 14 Τσινιάρας Αθανάσιος Στυλιανός 068700057 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Νερομύλων Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ AΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ 15 Παρασκευόπου λου Ευστρατία Φώτιος 066990282 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Ξιφιανής. 16 Τζάτζης Δημήτριος Χρήστος 127273355 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Προμάχων 17 Παρίσσης Νικόλαος Χρήστος 077754101 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Σαρακηνών 18 Λιάσης Γεώργιος Βασίλειος 056778681 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Τσακώνων 19 Ευαγγελίδης Αντώνιος Ευστάθιος 107024962 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Φιλώτειας 20 Παραδείσης Σίμος Χρυσάφης 107004940 Εργάτης πρασίνου 5/μήνα Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Τ.Κ. Φούστανης 

3 σχόλια:

  1. Αϊντε τα τελυταια μεροκαματα στους ημετερους ...μετα εκλογών ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ολους οσους τους υποσχεθηκε δουλεια του δινει.ειδατε?

    ΑπάντησηΔιαγραφή