Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Πρόσληψη εργατικού προσωπικού


 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία 10-06-2019 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθμ.πρωτ. 13300 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2019 Ο Δήμος Αλμωπίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 132/2015 απόφαση του Δ.Σ, που εγκρίθηκε με την αρ. 6259/15-06-2015 απόφαση του Γ.Γ.Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι
και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ιούνιο 2019, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ Τ.Κ. ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙ ΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΑΛΩΡΟΥ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΑΨΑΛΟΥ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΔΩΡΟΘΕΑΣ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΙΔΑΣ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΜΗΛΙΑΣ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΞΙΦΙΑΝΗΣ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΠΡΟΜΑΧΩΝ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΤΣΑΚΩΝ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 5/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ 5/ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 2. Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύεται ο Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., ΑΜΑ ΙΚΑ. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγ.Γάτσου, τηλ: 2384350241-242) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δυο (2) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο site και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου. Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου