Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019

Πρόσληψη προσωπικού, επτά (7) καθαριστών/στριών στο Δήμο Αλμωπίας λίγο πριν τη λήξη της δημοτικής θητείας από την Δευτέρα 26/08/2019 έως και την Τετάρτη 28/08/2019

Αποτέλεσμα εικόνας για καθαριστών/ÏƒÏ„ÏÎ¹ÏŽÎ½Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού, επτά (7) καθαριστών/στριών για τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων, κατά το σχολικό έτος 2019-2020:
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1.- Έντυπη Αίτηση.
 2.- Αντίγραφο της ταυτότητας.
 3.- Βεβαίωση μονίμου κατοικίας πρόσφατης έκδοσης [όχι παλαιότερης των 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων] 
 4.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης [όχι παλαιότερης των 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων]
 5.- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2018.
 6.- Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχει καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα γ) ότι δεν έχει συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα, για το σχολικό έτος 2019-2020 σε Α/θμια και Β/θμια Σχολική Επιτροπή
 7.- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι:
α. Δεν έχω καταθέσει αίτημα για την πρόσληψή μου ως καθαριστής/στρια με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το σχολικό έτος 2019-2020, σε άλλη σχολική μονάδα των Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης
β. Δεν έχει καταθέσει παρόμοια αίτηση άλλο μέλος της οικογένειάς μου ούτε στην Α/θμια, ούτε στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή.
8.- Τυχόν συμβάσεις που έχει συνάψει με σχολικές μονάδες ή Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ.
9.- Για την απόδειξη της αναπηρίας συγγενούς προσώπου : Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.
Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού [εκτός του δικαιολογητικού με αρ. -8- & -9-] καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη. 

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας [πλατεία Αγγελή Γάτσου- υπόγειο του Δημαρχείο], από την Δευτέρα 26/08/2019 έως και την Τετάρτη 28/08/2019 . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου