Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

        
Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σας καλούμε να έρθετε  στις  19  Αυγούστου,  του έτους 2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10:00   (10:00 π.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να παραστείτε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
                                                   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
         
1 Εισήγηση για την 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του έτους 2019.
2 Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την παράσταση του Δήμου Αλμωπίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης – Τμ. Δ΄ΟΥΣΙΑΣ αναφορικά με την ΚΛΗΣΗ (αριθ.ΚΛ3017/2019, αριθ.έφεσης ΕΦ66/2018) (αριθμ.πρωτ.:16568/19-07-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
3 Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την παράσταση του Δήμου Αλμωπίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης – Τμ. Δ΄ΟΥΣΙΑΣ αναφορικά με την ΚΛΗΣΗ (αριθ.ΚΛ3124/2019, αριθ.καταχ. ΕΠ66/2019) (αριθμ.πρωτ.:16667/22-07-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
4 Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ.πρωτ.:18108/08-08-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
5 Eπαναυποβολή αιτήματος για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. με την αριθ. 728/2019 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης) (αριθμ.πρωτ.17900/0608-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών)
6 Λήψη απόφασης έγκρισης απόφασης δημάρχου (αριθμ.πρωτ.:16977/24-07-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
7 Απόδοση λογαριασμού (εντάλματος προπληρωμής) – απαλλαγή υπολόγου (αριθ.πρωτ.16616/19-07-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
8 Απόδοση λογαριασμού (εντάλματος προπληρωμής) – απαλλαγή υπολόγου (αριθ.πρωτ.17857/05-08-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
9 Διαβίβαση πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών και κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2019 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών). (αριθμ.πρωτ.:17876/05-08-2019 εισήγηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προμηθειών)
10 Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό του ύψους 2ης περικοπής αμοιβής αναδόχου του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας» (διάκριση των αστοχιών σε ουσιώδεις και μη ουσιώδεις) σύμφωνα με την Τεχνική Αναφορά του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ) (αριθμ.πρωτ.17439/31-072019 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας) Αναδόχου: Κ/Ξ ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ –ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΤΕ.
11 Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων (αριθμ.πρωτ.17931/06-08-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
12 Έγκριση Β΄ Σταδίου της μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Αριδαίας.
13 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στην Τ.Κ. Αλώρου. (αριθμ.πρωτ.:16625/19-07-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)


14 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δέκα τμημάτων του υπ΄αριθ. 765 δημοτικού τεμαχίου, που βρίσκεται στο αγρόκτημα της Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς. (αριθμ.πρωτ.:16626/19-07-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας) 

15 Επικαιροποίηση της αρ. 341/2018 απόφαση Ο.Ε. (07-08-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
16 Επικαιροποίηση της αρ. 342/2018 απόφαση Ο.Ε. (07-08-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
17 Επικαιροποίηση της αρ. 343/2018 απόφαση Ο.Ε. (07-08-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
18 Συμμόρφωση της υπ΄αριθ.122/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας με θέμα: ¨Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».(αριθμ.πρωτ.:18130/09-08-2019 εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού)
19 Ακύρωση της υπ΄αριθ.165/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας με θέμα: ¨Έγκριση πρακτικού για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».(αριθμ.πρωτ.:18141/09-08-2019 εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού)
20 Διαβίβαση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου κλειστού χώρου έκτασης 207,06 τ.μ. που βρίσκεται στο υπ’αριθ. 494α οικόπεδο, του Ο.Τ. 138 στην Αριδαία, επί της επαρχιακής οδού Αριδαίας- Εξαπλατάνου (εντός του κτιρίου «Λαϊκή Αγορά»)(αριθμ.πρωτ.:18157/09-08-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας) 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου