Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Πρόσληψη Τοπογράφου Εδικού Συνεργάτη στο Δήμο Αλμωπίας

Μια ακόμη επιλογή του Δημάρχου Αλμωπίας Χρήστου Μπάτση ,έρχεται να δόσεις λύσεις στα χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε στο παρελθόν ο Δήμος  Αλμωπίας .
Έτσι με απόφασή του ο Δήμαρχος Αλμωπίας Χρήστος Μπάτσης προσλαμβάνει ως Ειδικό Συνεργάτη, τον Τοπογράφο Βασίλειο Χαμαλίδη .
Ο κύριος Χαμαλίδης Βασίλειος , δεν θα ασκεί καθήκοντα προσωπικού φωτογράφου ή προσωπικού οδηγού του Δημάρχου Αλμωπίας ,όπως γινόταν κατά το πρόσφατο παρελθόν .
Επίσης δεν προσελήφθη για να συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές του 2023 , αλλά για να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας .
Δείτε την απόφαση πρόσληψης του ειδικού συνεργάτη 

ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Περί κυρώσεως του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 ν. 4447/2016 (Α΄241) και με το άρθρο 213 του Ν.4555/18 . 2.Τις διατάξεις του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). 3.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 4.Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 5.Την με αριθ. 21284/23-09-2019 Γνωστοποίησή μας που δημοσιεύθηκε σε τοπική εφημερίδα, για πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη. 6.Την με αριθ.πρωτ. 22414/07-10-2019 αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά του Χαμαλίδη Βασιλείου του Νικολάου. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Προσλαμβάνουμε τον κο Χαμαλίδη Βασίλειο του Νικολάου , απόφοιτο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών-Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών , σαν Ειδικό Συνεργάτη στο Δήμο μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007. Στον παραπάνω ανατίθεται η εκπόνηση τοπογραφικών μελετών , αποτυπώσεις, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, κτηματολόγιο, δημοτική περιουσία κ.λ.π. και ό,τι άλλο σχετικό του ανατεθεί. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπ/σμού του Δήμου: στον ΚΑ 00.6031.0001 «Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων και συνεργατών» ποσού 16.371,15 € και για εργοδοτικές εισφορές στον ΚΑ 00.6053.0000 € «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» ποσού 8.542,64 €, για το οικονομικό έτος 2019. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου Ταχ. Κώδ. :58400 Αριδαία Πληροφορίες: Λαζοπούλου Α. Τηλέφωνο : 2384350206 FAX : 2384021226 e-mail : admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr Αριδαία 09/10/2019 Αρ. Πρωτ. 22414 Αρ. Απόφ. 1844 Για τα επόμενα έτη θα προκληθεί δαπάνη στον ΚΑ 00.6031.0001 ποσού 76.092,00 € και για ασφαλιστικές εισφορές στον Κ.Α. 00.6053.0000 ποσού 26.649,00 €, για κάθε οικονομικό έτος Η παραπάνω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τα πάσης φύσεως τακτικά έσοδα του Δήμου. Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜακεδονίαςΘράκης – Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Πέλλας , για έλεγχο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

1 σχόλιο: