Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 25 Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ..μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1 Εισήγηση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.: 26479/21-11-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
2 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.24845/01-11-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξούσιου δικηγόρου. (αριθ.πρωτ.: 24945/05-11-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
3 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.26131/18-11-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ.αριθ.772/2017 παραπεμπτική απόφαση με δικάσιμο στις 13-11-2019 στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης)». (αριθ.πρωτ.: 26253/19-11-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
4 Επανυποβολή της αριθ.πρωτ.16568/19-07-2019 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας για λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής». (αριθ.πρωτ.: 26265/19-11-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
5 Λήψη απόφασης έγκρισης απόφασης δημάρχου. (αριθ.πρωτ.: 26378/20-11-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
6 Επανυποβολή της αριθ.πρωτ.16667/22-07-2019 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας για λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (αριθ.πρωτ.: 26351/20-11-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
7 Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.122/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.: 26487/21-11-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
8 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αλμωπίας έτους 2020. (αριθ.πρωτ.: 26500/21-11-2019 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)
9 Παράταση ισχύος προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» έτους 2019 (διάστημα δώδεκα
(12) μηνών)», όπως αναφέρεται στην αριθμ.10747/19 διακήρυξη του Δημάρχου (Α/Α συστήματος). (από 08-11-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
10 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Αλμωπίας». (από 21-11-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
11 Επικαιροποίηση της αρ. 154/2019 απόφασης Ο.Ε. (από 21-11-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
12 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων του Δήμου Αλμωπίας». (από 21-11-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
13 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων». (από 21-11-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου