Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Χαστούκι από τον Δήμαρχο Αλμωπίας Χρήστο Μπάτση στους ΄΄ γυμνοσάλιαγκες ΄΄ της Αλμωπίας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΙΚΟΝΕς ΜΕΛΙΤΑΣ ΧΙΣΚΑΚΗ ΑΛΜΩΠΙΑΠολύ λάσπη  από δημοτικούς  συμβούλους του Δήμου Αλμωπίας Αριδαία,σε βάρος του Δημάρχου Αλμωπίας Χρήστου Μπάτση και της άμισθης συμβούλου του Μελίτας Χισκάκη.
Με απόφασή του ο Δήμαρχος Αλμωπίας Χρήστος Μπάτσης την οποία δημοσίευσε σήμερα  21 Noεμβρίου 2019 στη Διαύγεια ,δίνει χαστούκι στους λασπολόγους και τους μικρόψυχους της Αλμωπίας  και βάζει κάθε κατεργάρη στο πάγκο του .
Επαληθεύει για άλλη μια φορά αυτό που είχε πει πριν πολλές μέρες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας ΄΄ Είναι συνεργάτης του Δημάρχου χωνέψέ  το ΄΄.
Διαβάστε όλη την απόφαση
:  21 Noεμβρίου 2019.. Πρωτοκόλλου: 26472 Θέμα: Ορισμός ανάθεσης καθηκόντων άμισθης συμβούλου. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.2096 Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρθ. 58 παρ. 1 περ. θ’ του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», του Ν. 4555/2018 και του Ν.4623/2019, που ως τροποποιήσεις ισχύουν. 2. Την ανάγκη για την σχετική επικουρία του δημάρχου 3. Την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά της Μελιτίνης Χισκάκη του Εμμανουήλ, μηχανολόγου μηχανικού και συμβούλου, με βάση τη μακροχρόνια εμπειρία της στην ηγεσία και διαχείριση εταιρείας συμβούλων και τις επιστημονικές γνώσεις της. 4. Της εκούσιας εθελοντικής διάθεσής της για προσφορά, και 5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου δεδομένου ότι η άμισθη σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση. Αποφασίζει Αναθέτει στην κα. Μελιτίνη Χισκάκη του Εμμανουήλ, καθήκοντα άμισθου συμβούλου για την επικουρία του δημάρχου Αλμωπίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες προς το δήμαρχο και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες 2 υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών του προσώπων, και, των φορέων του Δημοσίου. Ειδικότερα, η ανωτέρω σύμβουλος θα παρέχει αμισθί και δωρεάν στο δήμαρχο συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μελέτης, επεξεργασίας, οργάνωσης και λειτουργίας για την διοίκηση του έργου του και κατ’ επέκταση στην οικεία υποστήριξη και υποβοήθησή του. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της σχετίζονται, με: την παροχή συμβουλών, κατευθύνσεων, εισηγήσεων και γενικότερα συντονισμού των υπηρεσιών του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, για τη βελτίωση και προαγωγή της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Δήμου, για την προσαρμογή της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου. Η άνω άμισθη σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του δημάρχου Αλμωπίας, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Ο δήμαρχος της διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο και τα μέσα προκειμένου η σύμβουλος να είναι σε θέση να του παρέχει τις υπηρεσίες της προς την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της παρούσας και με γνώμονα την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Η παρούσα απόφαση δε συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή κάθε άλλου είδους εργασιακή σχέση καθώς και κάθε είδους αμοιβή ή αντιπαροχή ή αποζημίωση σε χρήμα ή σε είδους της οριζόμενης συμβούλου από το Δήμο Αλμωπίας και τα νομικά του πρόσωπα του. Η παρούσα ισχύει ως τη λήξη της θητείας του δημάρχου, πλην της τροποποίησης ή ανάκλησής της. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες (Γραφείο δημάρχου, αντιδημάρχους, πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικούς συμβούλους, Διευθύνσεις/Τμήματα/Γραφεία, Νομικά Πρόσωπα Δήμου Αλμωπίας), στην ενδιαφερόμενη και να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του Δήμου Αλμωπίας και της «Διαύγειας». Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Χρήστος Μπάτσης 

1 σχόλιο:

  1. Φοβούνται οι γυμνοσάλιαγκες μη τυχόν λυθεί κάνα πρόβλημα του Δήμου και φανεί η ανικανότητά τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή