Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Σας καλούμε να έρθετε  στις  20  Ιανουαρίου,  του έτους 2020,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  13:00 μ..μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:      
                                             
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
         
1 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11Α του Ν.4412/16. (αριθ.πρωτ.:319/09-01-2020 εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών)
2 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης διαγωνισμών για τις Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – γενικών υπηρεσιών & εργασιών (συντηρήσεις) συναφών με τα αντικείμενα των προμηθειών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016.
3 Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ.534 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Μεγαπλατάνου. (αριθ.πρωτ.:292/09-01-2020 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)
4 Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Σωσάνδρας. (αριθ.πρωτ.:293/09-01-2020 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)
5 Έγκριση της απόφασης 77/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΚΠΑ Δήμου Αλμωπίας, μετά από γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». (αριθ.πρωτ.:08/08-01-2020 εισήγηση Αντιπροέδρου ΚΕ.Κ.Π.-Α.)
6 Έγκριση της απόφασης 79/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠΑ Δήμου Αλωπίας με θέμα: «Έγκριση Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.Κ.Π.-Α. Δήμου Αλμωπίας για το οικονομικό έτος 2020». (αριθ.πρωτ.:08/08-01-2020 εισήγηση Αντιπροέδρου ΚΕ.Κ.Π.-Α.)
7 Έγκριση της απόφασης 21/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α Δήμου Αλωπίας με θέμα: «Απολογισμός οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΚΠ-Α Δήμου Αλμωπίας». (αριθ.πρωτ.:10/08-01-2020 εισήγηση Αντιπροέδρου ΚΕ.Κ.Π.-Α.)
8 Έγκριση της απόφασης 22/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α Δήμου Αλωπίας με θέμα: «Απολογισμός οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΚΠ-Α Δήμου Αλμωπίας». (αριθ.πρωτ.:09/08-01-2020 εισήγηση Αντιπροέδρου ΚΕ.Κ.Π.-Α.)
9 Έγκριση της με αριθ. 88/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού οικ.  χρήσης 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Α.». (αριθ.πρωτ.:16/08-01-2020 εισήγηση Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Α.)
10 Έγκριση της με αριθ. 36/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλωπίας με θέμα: «Απολογισμός Οικονομικού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλωπίας».(αριθ.πρωτ.:07/10-01-2020 εισήγηση Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλωπίας) P
11 Έγκριση της με αριθ. 65/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλωπίας με θέμα: «Απολογισμός Οικονομικού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλωπίας».(αριθ.πρωτ.:05/10-01-2020 εισήγηση Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλωπίας)
12 Αποδοχή ή μη απόρριψης του αιτήματος παράτασης κατάθεσης δικαιολογητικών της 10747/2019 διακήρυξης για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» από την επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών.   (αριθ.πρωτ.:443/13-01-2020 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών)
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου