Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 10 Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ..μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία χώρων Αθλητικών εγκαταστάσεων και αναψυχής στην πόλη της Αριδαίας» (από 28/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
2 Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ» (από 27/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
3 Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» (από 27/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
4 Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (από 27/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
5 Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (από 28/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
6 Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (από 03/02/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
7 Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (από 06/02/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
8 Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (από 06/02/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
9 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Κεντροδυτικού Άξονα (Πολυκάρπη, Ξιφιανή) του Δήμου Αλμωπίας» (από 28/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
10 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Θηριόπετρας – Φούστανης του Δήμου Αλμωπίας» (από 28/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας) P
11 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Κωνσταντίας - Μηλιάς του Δήμου Αλμωπίας» (από 28/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
12 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (από 05/02/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
13 Έγκριση παράταση της σύμβασης «Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης - Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» (αριθ.πρωτ.:710/16-01-2020 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
14 Αποδοχή ή μη απόρριψης της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου της αριθμ. 10747/2019 διακήρυξης για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (αριθ.πρωτ.:1774/05-02-2020 εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού)
15 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της σύναψης εκπόνησης της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην Τ.Κ. Προμάχων» (από 06/02/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου