Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δημοσ αλμωπιασ Σας καλούμε να έρθετε στις 14 Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ..μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:2070/10-02-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 2 2 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας (αριθ.πρωτ.:2071/10-02-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 3 Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.4/2020 Αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.(αριθ.πρωτ.:2075/10-02-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 4 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.1500/31-1-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. αριθ.129/2019 απόφαση Ο.Ε.). .(αριθ.πρωτ.:2090/10-02-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 5 Λήψη απόφασης έγκρισης απόφασης δημάρχου. (από 10-02-2020 εισήγηση Γραφείου εσόδων και δημοτικής περιουσίας) 6 Λήψη απόφασης έγκρισης απόφασης δημάρχου. (από 10-02-2020 εισήγηση Γραφείου εσόδων και δημοτικής περιουσίας) 7 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)» με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. (αριθ.πρωτ.:2054/10-02-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 8 Έγκριση προμήθειας θέρμανσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης/απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Δήμου.(αριθ.πρωτ.:1390/29-01-2020 εισήγηση Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου) 9 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:2099/10-02-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 2 10 Αποδοχή ή μη, απόρριψης της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου της αριθμ. 10747/2019 διακήρυξης για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου