Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Λήψη αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας δια περιφοράς (Τετ.18-3-2020)


Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας


Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να λάβει αποφάσεις για δέκα έξι θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη με βάση την παρακάτω πρόσκληση (αρ.πρ.2733/ 13-3-2020):

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων
των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 18 Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή ποσού χρηματικού υπολοίπου έτους 2019, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2020 και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020.(τακτοποιηση Χ.Υ.)
2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020.
3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020.(ΚΥΑ 55905/29-7-2019 ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τεύχος Β’ άρθρο 6)
4. Έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2021-2024.
5. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2019.
6. Έγκριση τοποθέτησης ΦΟΠ στις Κ. Καλυβίων και Πετριάς.
7. Ορισμός –εξουσιοδότηση δημοτικού υπαλλήλου, υπευθύνου για τις συναλλαγές του Δήμου με φυσική παρουσία στην τράπεζα EUROBANK.
8. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2020- Πρόσληψη υδρονομέων 2020.
9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
10. Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΗΣ».
11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.
12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
13. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ».
14. Έγκριση της αριθ. 26/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αναγκαιότητα συντέλεσης αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας (Ο.Τ. 150).
15. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για δωρεάν παραχώρηση τμήματος αγροτεμαχίων από τα αριθ.88α και 88β στην κοινότητα Αρσενίου.
16. Έγκριση διενέργειας ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου