Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Διά περιφοράς η 3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
Αποτέλεσμα εικόνας για Διά περιφοράς η 3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020, στις 10.00 το πρωί.
Η συνεδρίαση είναι τακτική και θα λάβει χώρα «δια περιφοράς» όπως ορίζεται στην παρ. 1 (κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/ Α/7-6-2010) του άρθρου
10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), με το εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:
Επικύρωση πρακτικών 1ης/11-11-2019 και 2ης/23-12-2019 συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης  για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο  «Μελέτη σύνδεσης αρχαιολογικού χώρου Πέλλας με ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  2017ΜΠ00800003 ΣΑΜΠ008
Εισηγητής:
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας.
Θέμα 3ο:
Έγκριση Σχεδίου Κυκλοφοριακής Ρύθμισης και Απόφασης Περιοριστικών Μέτρων Κυκλοφορίας επί της 3ης Επαρχιακής οδού  (στο ύψος της παρακαμπτηρίου της Τ.Κ. Εξοχής) στα πλαίσια  υλοποίησης του έργου: «Τμηματική αποκατάσταση οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας»
Εισηγήτρια:
Μαρία Μαλλιάρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας.
Θέμα 4ο:
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του Ι.Κ. Γανόχωρας (Κ4), του Έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης».  Προϋπολογισμός: 15.400.000,00€
 Χρηματοδότηση: 2016 ΕΠ 00810010, ΣΑΕΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760
 Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ»
Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 5ο:
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για  την εφαρμογή του Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών
Εισηγητής:
Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 6ο:
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα (1) έτος  με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Μ.Ε.Θ. και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ. που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα  εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών
Εισηγητής:
Σωτήριος Μπάτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας
Θέμα 7ο:
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για  την εφαρμογή του Προγράμματος  των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών
Εισηγήτρια:
Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς
Θέμα 8ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας
Εισηγητής:
Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 9ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πέλλας
Εισηγητής:
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας
Θέμα 10ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών
Εισηγητής:
Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών
Θέμα 11ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Χαλκιδικής
Εισηγητής:
Δημήτριος Τζηρίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου