Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

Δήμος Αλμωπίας : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο  ύστερα από την υπ’ αριθ. 67 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) και το άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ 64/Α΄/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», ανακοινώνει ότι, θα προσλάβει
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δυο [2] μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, με τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕ Οδηγών της υπηρεσίας καθαριότητας 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, της υπηρεσίας καθαριότητας 8 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής: 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, 2. ΑΜΚΑ, 3. Εκκαθαριστικό, 4. Μόνο οι οδηγοί : Δίπλωμα οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και ΠΕΙ Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία του Δήμου. Σε δεύτερο χρόνο οι προσληφθέντες θα ειδοποιηθούν να προσκομίσουν Βιβλιάριο Τράπεζας και Βεβαιώσεις σπουδών (για τυχόν τέκνα που σπουδάζουν) Κατόπιν, ο ενδιαφερόμενος πριν την προσέλευσή του στο Δήμο, για την κατάθεση της αίτησής του, πρώτα θα επικοινωνεί με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα 2384350206, 2384350241 και 2384350242 ,όπου θα δίνει τα στοιχεία του στον υπάλληλο τηλεφωνικά, ο οποίος υπάλληλος θα συμπληρώνει την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται, έτσι ώστε όταν ο ενδιαφερόμενος προσέλθει στον Δήμο να χρειάζεται μόνον να υπογράψει τα παραπάνω έντυπα. Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία ορίζεται από σήμερα 20/03/2020 μέχρι και την Τρίτη 24/03/2020 Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου