Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας        
           Σας καλούμε σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας).
Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και σύμφωνα και με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), η λήψη απόφασης για τα κατωτέρω θέματα, θα γίνει δια περιφοράς (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4653/2019).
Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, από της 11:00 π.μ. έως της 12:00 π.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, (κ. Αθανασίου Πέτρο) στο τηλ. 2384350231-232, e-mail: admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr και FAX:2384021226 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό και τυχών σχολιασμό ή αιτιολόγηση της άποψη σας). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με FAX με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής έως 19-03-2020 ώρα 14:00.
ΘΕΜΑ 1ο: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
ΘΕΜΑ 2ο:Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, ήτοι εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης / απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Δήμου.
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου