Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Αλμωπίας


Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Αλμωπίας           Σας καλούμε να έρθετε  στις  10  Μαρτίου,  του έτους 2020,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  13:00 μ..μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
:     
                                            
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
        
1
Αποστολή Πινάκων Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:3806/05-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2
Αναμόρφωση  Στοχοθεσίας  του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  του Δήμου Αλμωπίας έτους 2020. (αριθ.πρωτ.:3401/27-02-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3
Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου  δικηγόρου  αναφορικά με την αριθ. 150/2019 Αγωγή ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.  (αριθ.πρωτ.:2916/20-02-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4
Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. Α659/2019  απόφαση του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας. (αριθ.πρωτ.:3039/21-02-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

5
Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. ΑΓ593/2019  Αγωγή  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (αριθ.πρωτ.:3398/27-02-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

6
Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.2367/2019 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. (αριθ.πρωτ.:3399/27-02-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

7
Διαβίβαση της αριθ.63/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. (αριθ.πρωτ.:3683/05-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

8
Διαβίβαση ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.4/2020 Αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:3684/05-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

9
Ορισμός υπολόγου (υπαλλήλου του δήμου) ενταλμάτων προπληρωμής, για ¨Δαπάνη για την αποκατάσταση ζημιάς στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (ΑΖ-8/2019)¨ και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής (αριθ.πρωτ.:3750/05-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

10
Διαγραφή ή μη, χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:2553/14-02-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
P
11
Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ- Β’ ΦΑΣΗ  ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».  (εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 

12
Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ- Β’ ΦΑΣΗ  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης  και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (αριθ.πρωτ.:ΔΥ/26-02-2020 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

13
Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για συμβάσεις μελετών κάτω των ορίων  του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (αριθ.πρωτ.:ΔΥ/26-02-2020 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

14
Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ- Β’ ΦΑΣΗ  ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 26-02-2020 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

15
·         Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής  έργου "1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΊΑΣ" με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του άρθρου 116 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 05-03-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

16
·         Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 04-03-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

17
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στην  καθημερινότητα στον τομέα  της άρδευσης της Τ.Κ Βορεινού» (αριθμ. Διακήρυξης 22478/08-10-2019). (αριθ.πρωτ.:2789/18-02-2020 εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού)

18
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στην  καθημερινότητα στον τομέα  της άρδευσης της Τ.Κ Γαρεφείου» (αριθμ. Διακήρυξης 22477/08-10-2019). (αριθ.πρωτ.:3674/04-03-2020 εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού)

19
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΚΑΙ Τ.Κ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ» (αριθμ. Διακήρυξης 22479/08-10-2019). (αριθ.πρωτ.:2796/18-02-2020 εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού)

20
Έγκριση – διενέργεια της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 - Υποέργο 3 – Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων (LB Municipality of Almopia)» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). (αριθ.πρωτ.:2709/18-02-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

21
Έγκριση – διενέργεια της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς στην πόλη της Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). (αριθ.πρωτ.:3250/26-02-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

22
Έγκριση πρακτικών διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού ¨Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 – Δράσεις προώθησης¨ ,για λήψη απόφασης. (αριθ.πρωτ.:3557/03-03-2020 εισήγηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού)

23
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης / απευθείας ανάθεσης βάσει της αριθ.17/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης», για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, ποσού 24.790,82€ (αριθμ.πρωτ.:3641/03-03-2020 πρακτικό επιτροπής.). 

24
 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’αριθ. 534 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μεγαπλατάνου . (αριθ.πρωτ.:3763/05-03-2020 εισήγηση Γραφείου εσόδων )

25
Έγκριση της με αρ. 55/2019 (ΑΔΑ:ΨΩΗΩΟΚΚΨ-2ΙΣ) απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας Οικονομικού έτους 2020». (αριθ.πρωτ.:220/27-02-2020 εισήγηση  του Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Α.)

26
Έγκριση της με αρ. 56/2019 (ΑΔΑ:64ΧΒΟΚΚΨ-ΓΗ0) απόφασης  του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α με θέμα «Κατάρτιση και Ψήφιση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας έτους 2020. Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την προώθηση της απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας για την επιβαλλόμενη έγκριση του».  (αριθ.πρωτ.:220/27-02-2020 εισήγηση  του Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Α.)

27
Έγκριση της με αρ. 57/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΠΡΟΚΚΨ-68Ο) απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α με θέμα «Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας έτους 2020». (αριθ.πρωτ.:220/27-02-2020 εισήγηση  του Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Α.)

28
Συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 06-03-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου