Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς τη Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου 2020

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ : «Έρχονται» έλεγχοι στην πασχαλινή αγορά ...Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, τη Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου 2020, στις 10 το πρωί, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο:
Τροποποίηση της υπ.΄αριθμ. 125/13-06-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘΘ7ΛΛ-ΦΙ7) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Νάουσας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας» ως προς την παράταση της διάρκειας, της από 20-07-2016 Προγραμματικής Σύμβασης κατά 8 επιπλέον μήνες ήτοι έως 20 Δεκεμβρίου 2020 (53 μήνες από την αρχική σύμβαση) σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 1/2020 Πρακτικό (6ο/24-03-2020) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής:
Απόστολος Νεστορόπουλος , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 2ο:
Έγκριση 1ης ετήσιας Έκθεσης του έργου με τίτλο: «Λειτουργία του Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης της Π.Κ.Μ».
Εισηγητής:
Χρήστος Μήττας, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας.
Θέμα 3ο:
Εισαγωγή θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την έκδοση απόφασης έγκρισης υποβολής ένταξης του έργου «Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 47.120,00 € (με ΦΠΑ), σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 4ο:
Εισήγηση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης» του έργου «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του», με διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός μελέτης: 18.500,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.).
Χρηματοδότηση: 2014ΣΕ02700000  της  ΣΑΕ 027.
Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 5ο:
Εισήγηση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΓΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ /ΠΚΜ» με διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός μελέτης: 62.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.).
Χρηματοδότηση:2019ΜΠ00800003 της  ΣΑΜΠ008.
Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 6ο:
Εισήγηση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης ζημιών Αντλιοστασίου Ομβρίων Δυτικής  εισόδου Θεσσαλονίκης» του έργου «Αποκατάσταση της ηλεκτρομηχανολογικής λειτουργίας και της προστασίας των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου ομβρίων υδάτων της δυτικής εισόδου Θεσσαλονίκης», με διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός μελέτης: 50.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.).
Χρηματοδότηση: 2019ΜΠ00800001  της  ΣΑΜΠ 008.
Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ..
Θέμα 7ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πέλλας.
Εισηγητής:
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας
Θέμα 8ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής:
Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου