Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Τέσσερις υδρονομείς προσλαμβάνει ο Δήμος Εμ. Παππά- Μέχρι πότε ... ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης [επτά (7) ημερών εργασίας την εβδομάδα και τα ένσημα που τους αναλογούν θα είναι 25 το μήνα], με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την
04/05/2020 έως και την 08/05/2020. 2 Το έντυπο της αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ή να το προμηθευτούν από τις κατά τόπους τοπικές κοινότητες. Τα συμπληρωμένα έντυπα μαζί με τα δικαιολογητικά θα συγκεντρώνονται από τον Πρόεδρο, στις κατά τόπους τοπικές κοινότητες. Μετά τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας οι αιτήσεις θα παραληφθούν από το Γραφείο Προσωπικού και θα πρωτοκολληθούν από το Πρωτόκολλο του Δήμου. Ή Το έντυπο της αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου με τη δυνατότητα αποστολής: α) ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr, β) υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέσω τηλεομοιοτυπίας στο fax 2384021226. 1. Αριθμός θέσεων Το δημοτικό συμβούλιο με την αρ. 50/31-03-2020 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΥΟ ΜΙΣΗ ΜΗΝΕΣ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ)
 Αριδαία 3 0 2 1 Οικ.Υδραίας 1 0 0 1 Αλωρο 2 0 1 1 Αρχάγγελος 1 1 0 0 Αψαλος 2 0 1 1 Βορεινό 1 0 0 1 Οικ.Νεοχωρίου 1 0 0 1 Γαρέφι 2 0 1 1 Δωροθέα 1 0 0 1 Οικ.Αγάθης 1 0 0 1 Εξαπλάτανος 3 0 2 1 Θεοδωράκι 1 0 1 0 Θηριόπετρα 2 0 1 1 Ιδα 2 0 1 1 Κωνσταντία 2 0 1 1 Λουτράκι 2 0 2 0 Λυκόστομο 2 0 1 1 Μεγαπλάτανος 1 0 1 0 Μηλιά 2 0 1 1 Οικ.Ριζοχωρίου 2 0 1 1 3 Νερόμυλοι 1 0 1 0 Οικ.Προδρόμου 1 0 0 1 Νότια 1 0 0 1 Ξιφιανή 2 0 1 1 Ορμα 2 0 1 1 Περίκλεια 1 0 1 0 Οικ.Λαγκαδιάς 2 2 0 0 Πιπεριά 2 0 2 0 Πολυκάρπη 2 0 2 0 Πρόμαχοι 2 0 2 0 Σαρακηνοί 1 0 1 0 Οικ.Κορυφής 1 0 1 0 Σωσάνδρα 2 0 1 1 Τσάκοι {Οικ.ΤσακώνωνΧρύσας-Κ. Ροδωνιάς} 2 0 1 1 Φιλώτεια 3 0 2 1 Φούστανη 2 0 1 1 Χρυσή 1 0 0 1 ΣΥΝΟΛΟ 62 3 34 25 2. Αρδευτική περίοδος Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 50/2020 απόφαση του την αρδευτική περίοδο ήτοι από 01 Μαΐου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 . 3. Απαιτούμενα Προσόντα Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. γ. Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο ή το 65ο αιτιολογημένα. δ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. ε. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας).

 4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 1. Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Κοινότητα που επιθυμούν να απασχοληθούν, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosalmopias.gov.gr Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται: Α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. Β] Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]. Γ] Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Δ] Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]. Ε] Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι 1] γνωρίζει γραφή και ανάγνωση , 2] ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα). ΣΤ] Και επιπλέον όποια άλλα δικαιολογητικά αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης. Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού. 5. Εκλογή υδρονομικών οργάνων Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλμωπίας, το οποίο θα καθορίσει τον αριθμό και τα άτομα που θα διοριστούν για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης όπως ορίζονται στο πίνακα. Ο διορισμός των υδρονομικών οργάνων γίνεται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομικών οργάνων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) και της υπ’ αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/ 6.5.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών. 5 6. Διορισμός Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μετά από επιλογή του Δ.Σ. για χρονικό διάστημα όπως ορίζονται στο πίνακα μέσα στη χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση. Η πρόσληψη των υδρονομέων θα γίνει σύμφωνα 28.3/15-4-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΥΕΚ 60Α΄) όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τον Ν.3966/11 (ΥΕΚ 118/14-5-2011) άρθρο 58 παρ.5, το οποίο μας παραπέμπει στο άρθρο 211 του Ν.3584/2007. 7. Καθήκοντα Υδρονομέων α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως . β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους. γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους. δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων. ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων. στ. Η άμεση γνωστοποίηση στον αρμόδιο παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους. ζ. Η φύλαξη των αγροτικών κτημάτων που εφάπτονται των αρδευτικών αυλάκων ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτά. η. Έλεγχο και παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου, των αντλιοστασίων, μηχανικών και ηλεκτρικών ο οποίος θα γίνεται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες. 6 8. Δημοσίευση Πρόσκλησης Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 9. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων : Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι πέντε [5] ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης του Δήμου Αλμωπίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.dimosalmopias.gov.gr και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ήτοι : από 04/05/2020 έως 08/05/2020 και ώρα 13.00΄. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλέφωνα 2384350206, 2384350282. Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου