Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας (Δ.11-5-2020)

www.pozarnews.gr: Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας


Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 11 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Η έναρξη της παρούσας συνεδρίασης θα είναι στις 11.00 πμ και η λήξη στις 13.30 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακοίνωση προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου περί ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου. (συνημμένη αίτηση)
2. Ψήφισμα υποστήριξης του αιτήματος του σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΠΟΝΤΙΩΝ» για το συνταξιοδοτικό.
3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή χρηματικής δωρεάς ποσού 1.000,00 ευρώ και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020.
4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 .
5. Έγκριση Β’ κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων .
6. Έγκριση τοποθέτησης 2 ιστών ΦΟΠ στην Κ. Καλής.
7. Έγκριση της αριθ. 17/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου με την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στην επέκταση οικισμού Σκύδρας (Ο.Τ. Γ143-04 οικόπεδο).
8. Έγκριση της αριθ. 18/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αναγκαιότητα συντέλεσης αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης στην επέκταση οικισμού Σκύδρας (Ο.Τ. Γ94).
9. Έγκριση της αριθ. 19/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αναγκαιότητα συντέλεσης αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης στην επέκταση οικισμού Σκύδρας (Ο.Τ. Γ94).
10. Έγκριση συνολικής παράτασης περαίωσης εργασιών (με αναθεώρηση) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
11. Πρόσληψη υδρονομέων έτους 2020.
12. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκύδρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου