Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση “με τηλεδιάσκεψη” τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

ΠΚΜ:Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση ...Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, στις 11.00 το πρωί “με τηλεδιάσκεψη”,  με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:Θέμα 1ο:
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του Ι.Κ. Κεραμιδίου Κ3 (Α΄ και Β΄ Φάση κατασκευής), του Έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης»
  Προϋπολογισμός: 15.400.000,00€
Χρηματοδότηση: 2016 ΕΠ 00810010, ΣΑΕΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760
 Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ».

Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έργων ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας  έτους 2020.

Εισηγητής:
Νεστορόπουλος  Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 3ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΜΠΕ & ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ », με διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού (παρ. 1 άρθρου 27 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Παρ. 6 άρθρου 86 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Προϋπολογισμός : 800.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: 2019ΜΠ90800000  της  ΣΑΜΠ 908.

Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο:
Έγκριση  του τρόπου δημοπράτησης για την  επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4412/2016 του έργου  «Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 47.120,00 € (με ΦΠΑ), σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο:
Έγκριση του τρόπου επιλογής Εργοληπτικών - Μελετητικών επιχειρήσεων για τα έργα- μελέτες-επιστημονικές υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγήτρια:
Μαλλιάρα Μαρία,  Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 6ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης Έργων – Μελετών του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών για το έτος 2020, χρηματοδοτούμενων από   ΚΑΠ – ΙΔΠ.

Εισηγητής:
Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 7ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Ο.Α. Σερρών προς Δράμα έως τα όρια του Δήμου Ν. Ζίχνης».
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.556.000 € (με ΦΠΑ 24%), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ - ΣΑΕ 571, με Ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57100004.

Εισηγητής:
Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 8ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: "ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ  Γ΄ ΦΑΣΗ" του έργου "FLOOD PROTECTION" που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2010".
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
α) ΠΔΕ – ΣΑ ΕΠ208/6, με Ενάριθμο έργου 2017ΕΠ20860019, ποσού 1.468.759,4 €
β) ΠΔΕ – ΣΑ ΕΠ008, με Ενάριθμο έργου 2019ΕΠ00800010, ποσού 2.531.240,64 €.

Εισηγητής:
Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 9ο:
Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 11/28-02-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 2η/28-02-2020, ΑΔΑ: 9ΕΡΟ7ΛΛ-7ΞΟ) και εκ νέου έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Επείγοντα έργα συντήρησης και αποκατάστασης αναχωμάτων τάφρου Μπέλιτσας στα Δ.Δ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και Αγίας Ελένης του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων»  της Π.Ε. Σερρών. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ - ΣΑΕ 572, με Ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57200002.

Εισηγητής:
Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 10ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής:
Νεστορόπουλος  Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου