Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ. σε τακτική ...
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την Τρίτη 5 Μαΐου 2020, στις 10 το πρωί, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:
Έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας λόγω εντοπισμού αρχαιολογικών ευρημάτων  στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Κεντρικοί εξωτερικοί αποχετευτικοί αγωγοί πεδινών οικισμών διευρυμένου Δήμου Νάουσας», της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας αναδόχου: «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας               
Εισηγητής:
Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 2ο:
Έγκριση μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Σκύδρας – Σεβαστειανών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
Εισηγητής:
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας
Θέμα 3ο:
Τρόπος Επιλογής Αναδόχων Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ  (ΠΕ Πέλλας) του 2020.
Εισηγητής:
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας
Θέμα 4ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης επιλογής αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση των  έργων:
1. «Αποκατάσταση Πρανών σε τμήματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Ν. Μουδανιών», προϋπολογισμού 700.000€ (με Φ.Π.Α.)
2. «Βελτίωση -επισκευή τεχνικών έργων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ », προϋπολογισμού 700.000€ (με Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: έργου 2017ΕΠ00800005 της ΣΑΕΠ008 του Π.Δ.Ε. 2019. και
3. «Κοπή – Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης βλάστησης και Συντήρηση Πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο αρµοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ)»,  προϋπολογισμού 1.500.000€ (με Φ.Π.Α.)
σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Χρηματοδότηση έργου: Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών / ΠΚΜ 2020 / 2131ΘΕΣ014ΙΔΠ19
Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ..
Θέμα 5ο:
Έγκριση ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 10/28-02-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 2η/28-02-2020, ΑΔΑ: ΨΣΨΕ7ΛΛ-ΛΤΞ) και εκ νέου έγκριση του τρόπου δημοπράτησης των Έργων της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών χρηματοδοτούμενων από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 008, 508 και ΣΑΕ 572  για το έτος 2020.
Εισηγητής:
Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου