Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


www.pozarnews.gr: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ...           Σας καλούμε  στις  8  Μαΐου,  του έτους 2020,  ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 κατά την οποία θα γίνει η δια περιφοράς λήψη των αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων, ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα και με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), την με αριθ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, η λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα, θα γίνει δια περιφοράς (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019).

  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
        
1
Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με τη συζήτηση της με αριθ. ΠΡ497/31-10-2016 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ενώπιον του Α’ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας

2
Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με τη συζήτηση της με αριθ. ΠΡ502/02-11-2016 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ενώπιον του Α’ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας

3
Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.5800/22-04-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 30/2020 & 45/2020 αποφάσεις Ο.Ε.)

4
Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και σύναψη νέων συμβάσεων, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό. Επιπλέον σας αποστέλλονται, συνημμένα, οδηγίες για τη δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη και παρακαλείσθε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, από της 11:00 π.μ. έως της 13:00μ.μ  να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, (κ. Αθανασίου Πέτρο) στα τηλ. 2384350201-231-232, e-mail: admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο email της γραμματείας της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας: morzax1@yahoo.com και FAX:2384021226 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό και τυχών σχολιασμό ή αιτιολόγηση της άποψη σας). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με FAX με τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής έως 08/05/2020 ώρα 13:00. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου