Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣwww.pozarnews.gr: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ...           Σας καλούμε  στις  22  Μαΐου,  του έτους 2020,  ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 το μεσημέρι κατά την οποία θα γίνει η δια περιφοράς λήψη των αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων, ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα και με το άρθρο 10 της
από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), την με αριθ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, η λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα, θα γίνει δια περιφοράς (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019).
  
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
        
1
Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:7063/14-05-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στον αύλειο χώρο της Μ.Ε.» (αριθ.πρωτ.:6281/14-05-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

3
Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας – Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας». (από 08-05-2020 διαβιβαστικό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

4
Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού της Μελέτης «Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού σχεδίου γεωφράγματος για την ταμίευση υδάτων στην περιοχή Προδρόμου». (από 08-05-2020 διαβιβαστικό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών) 

5
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού για   το έργο « ¨Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος  INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014  TC 16 I5CB 009 – Δράσεις προώθησης¨» (αριθμ. Διακήρυξης 2582/14-02-2020).

6
Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση καλλωπιστικού φωτισμού στην οδό Κύπρου του Δήμου Αλμωπίας».

7
Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια της δημοτικής ενότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας» (αριθμ. Διακήρυξης 6379/05-05-2020). 

8
Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου του Δήμου Αλμωπίας» (αριθμ. Διακήρυξης 6380/05-05-2020).

9
Έγκριση αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμων  προϊόντων  για την ενίσχυση του Δήμου Αλμωπίας (κοινωνικών δομών) λόγω του COVID-19. (αριθ.πρωτ.:6818/11-05-2020 εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Γιάντση Δημητρίου)

10
Έγκριση της αριθ.553/08-05-2020 Απόφασης Δημάρχου περί αποδοχής παράτασης ως 06/06/2020 δωρεάν παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου, από την Επιχείρηση AUTOHELLAS ATEE ‘’HERTZ’’(THRIFTY INTERNATIONAL FRANHISEE-Ενοικιάσεις αυτοκινήτων)


Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό. Επιπλέον σας αποστέλλονται, συνημμένα, οδηγίες για τη δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη και παρακαλείσθε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, από 12:00 το μεσημέρι έως 14:00μ.μ  να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, (κ. Αθανασίου Πέτρο) στα τηλ. 2384350201-231-232, e-mail: admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο email της γραμματείας της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας: morzax1@yahoo.com και FAX:2384021226 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό και τυχών σχολιασμό ή αιτιολόγηση της άποψη σας). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με FAX με τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής έως 22/05/2020 ώρα 14:00.


Εσωτερική  Διανομή:
- Πρωτόκολλο - αρχείο
-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων
-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών
-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
-Γραφείο Δημάρχου
-Πρ/μενη Τεχνικών Υπηρεσιών
-Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου