Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020

Δήμος Αλμωπίας 243.702,40 ευρώ Οικονομική ενίσχυση λόγω COVID-19

Το ευρώ κέρδισε έδαφος ως αποθεματικό νόμισμα – EuroKerdos MagazineΈκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 75.000.000,00€
προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του
κορονοϊού COVID-19.
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. .....

Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 75.000.000,00 € σε όλους της Δήμους της χώρας, για
την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του
κορονοϊού COVID-19.
Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του
Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ειδικότερα
α) για το ποσό των 50.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως
αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και
β) για το ποσό των 25.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
των Δήμων» (Νο 33-05-0098) ως ακολούθως:

......
Δήμος Αλμωπίας 243.702,40 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου