Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

Προσλήψεις 6 ατόμων στον Δήμο Αλμωπίας


Ο Δήμος Αλμωπίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 138/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δυο [2] & τεσσάρων [4] μηνών, αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, ήτοι τη λήψη κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του , με τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών της υπηρεσίας καθαριότητας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4 μήνες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας της υπηρεσίας καθαριότητας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπο της αίτησης, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση, και να την υποβάλλουν, μαζί με τα αναφερόμενα σ’ αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγγ.Γάτσου-Αριδαία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Ήτοι μέχρι και την 01/07/2020 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου