Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ


           Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών  της Οικονομικής Επιτροπής (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της αριθ.163/29-05-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ.

  
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
        
1
 Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (αριθ.πρωτ.:8813/11-06-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2
Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών. (αριθ.πρωτ.:8760/10-06-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

3
Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας άσκησης προδικαστικών προσφυγών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «1. Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας – 2. Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:8932/12-06-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

4
Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών - διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ. (αριθ.πρωτ.:8995/15-06-2020 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου)

5
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). (αριθ.πρωτ.:9048/15-06-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

6
Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ.32,32α ΤΟΥ ν.4412/16, αρθ.43 ν.4605/2019). (αριθ.πρωτ.:9241/17-06-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

7
Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.(αριθ.πρωτ.:9312/18-06-2020 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

8
 Έγκριση αίτησης υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για παράταση της προθεσμίας αποδόσεως λογαριασμού. (από 10-06-2020 υπηρεσιακό σημείωμα Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

9
 Τροποποίηση της με αριθ.131/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.Α. έτους 2020.(αριθ.26/2020 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Η.Κ.Ε.Α.)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου