Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝΚαλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της αριθ.163/29-05-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ.
Κατά την συνεδρίαση θα γίνει, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4653/2019 και της με αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοίνωση αποφάσεων από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, των Δια Περιφοράς συνεδριάσεων αρ. πρακτικών 05/2020 έως 11/2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας.(αριθ.πρωτ.:8122/01-06-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
2 Αποδοχή προσφοράς της Εθνικής Τράπεζας για συνεργασία με το Δήμο Αλμωπίας στον τομέα της ηλεκτρονικής είσπραξης λογαριασμών και εν γένει απαιτήσεων. (αριθ.πρωτ.:8122/01-06-2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών)
3 Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊου COVID-19. (αριθ.πρωτ.:8024/28-05-2020 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)
4 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του
Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας) έτους 2020 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή που θα προκύπτει μετά την ενιαία ποσοστιαία έκπτωση ανά τμηματικό προϋπολογισμό). (αριθ.πρωτ.:8074/01-06-2020 και 8265/03-06-2020 εισηγήσεις του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
5 Έγκριση 1ου Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση καλλωπιστικού φωτισμού στην οδό Κύπρου Δήμου Αλμωπίας». ( από 29-05-2020 διαβιβαστικό της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
6 Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων και αναψυχής στην πόλη της Αριδαίας». (από 29-05-2020 διαβιβαστικό της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
7 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.
8 Έγκριση πρακτικού Ι,ΙΙ,ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελέτης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν.4412/2016 με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΡΟΜΑΧΩΝ».
9 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Βορειοδυτικού Άξονα (Πρόμαχοι, Πιπεριά) του Δήμου Αλμωπίας”.
10 Έγκριση της με αριθμ.19/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Α. περί 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δ.Η.Κ.Ε.Α έτους 2020. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου