Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020, και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» καθώς και της με αριθ. 163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
2ο Καθορισμός νέων θέσεων υδρονομέων (τομέας και διάρκεια απασχόλησης) Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020.
3ο Έγκριση έκθεσης ελέγχου Α΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
4ο Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών μαγειρείου και φύλαξης Μαθητικής Εστίας Δήμου Αλμωπίας
5ο Στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων στο Δήμο Αλμωπίας (ΓΕΦ Αριδαίας).
6ο Ακύρωση της με αριθ. 83/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας (ΑΔΑ:Ω0Π0ΩΨΩ-ΖΟΧ) με θέμα : «Έγκριση έκδοσης άδειας εισόδου-εξόδου επί αγροτικής οδού στο αρ. 1156 αγρό του αγροκτήματος Αριδαίας».
7ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο Αλμωπίας κατά την περίοδο 2020-2021
8ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ. πρωτ.10311/1-7-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)
9ο Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του Δήμου Αλμωπίας.
10ο Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νότιας
11ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης του γηπέδου Ξιφιανής (ΚΑΕΚ : 380570215001) στον Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Σύλλογο Ξιφιανής.
12ο Τροποποίηση κανονισμού δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με βάση τη νέα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος (τιμολόγηση στάβλων)(αριθ. 32/2020 Απόφαση ΔEΥΑ Αλμωπίας)
13ο Έγκριση της με αριθ. 28/2020 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ Αλμωπίας με θέμα «Απόφαση αποστολής αιτήματος προς το Δήμο Αλμωπίας για ορισμό ορκωτών ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2019»
14ο Έκδοση ψηφίσματος για την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αριδαίας

Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις. Επιπλέον σας αποστέλλονται συνημμένα οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς της έγκρισή του ή μη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου